Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Oppdatert 09.07.2024

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et prosjekt i perioden 2023–2025 skal gjøre kommuner og Statsforvalteren bedre rustet til å bruke konvensjonen i sitt daglige arbeid. 

Personer med funksjonsnedsettelse utsettes oftere enn andre for brudd på menneskerettighetene. Målet til regjeringen er at alle skal være likestilt i samfunnet. Alle skal kunne delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. 

Norske kommuner er forpliktet til å følge menneskerettighetskonvensjonene som Norge har sluttet seg til, som CRPD. Statsforvalteren og kommunene skal jobbe aktivt for å oppnå likestilling for personer med funksjonsnedsettelse.

Kompetansen skal økes

I 2023 ble det igangsatt et nasjonalt prosjekt som skal få Statsforvalteren og kommunene til å innarbeide CRPD i sine oppgaver. Målet er at kommunene og statsforvalterne skal få økt kompetanse om hvordan menneskerettighetene skal ivaretas for personer med funksjonsnedsettelse.

CRPD skal brukes aktivt hos statsforvalterne og i kommunene, i kommunens planstrategi, kommuneplanen og i malverket for vedtak. CRPD skal være synlig i saksbehandlingen av saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse og være veiledende når vi utformer og yter tjenester til denne gruppen.

Statsforvalteren skal bistå kommunene

Statsforvaltaren skal bistå kommunene gjennom kompetansehevende tiltak og veiledning når det gjelder bruken av CRPD. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utviklet en veileder om CRPD, som kan være til god hjelp for kommunene og vise vei når det gjelder hvordan konvensjonen skal tas i bruk. Det er også laget tegninger og filmer som kan brukes til refleksjon, disse er nyttige å bruke for å forstå og bruke CRPD i praksis.

Alle kommuner skal være med innen 2025

Bufdir har mål om at alle kommuner skal være involvert i prosjektet, gjennom opplæring fra Statsforvaltaren i løpet av prosjektperioden 2023–2025. Kommunene bestemmer selv hvordan de ønsker å organisere arbeidet i forbindelse med den nasjonale utrullingen av CRPD-prosjektet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 12.03.2024

FNs konvensjon om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse: Nytt e-læringskurs om CRPD lansert

Nå kan din kommune bli bedre på likestilling for personer med funksjonsnedsettelse. Et nytt e-læringskurs gir ansatte i kommunene verktøy til å ivareta menneskerettighetene i praksis.

Kommunene har en viktig oppgave i å sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Disse rettighetene er nedfelt i FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det nye e-læringskurset skal bli et viktig verktøy for å øke likestillingene i landets kommuner. Kurset er utviklet av Bufdir i bredt samarbeid med kommuner, interesseorganisasjoner og statlige organer.

Statsforvalteren i Trøndelag deltar i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i et prosjekt for implementering av CRPD i alle kommuner i perioden 2023-2025.


Publisert 01.09.2023

Webinar om CRPD og valg og politisk deltagelse

Deltagelse i det politiske og offentlige liv er omfattet i artikkel 29 i CRPD konvensjonen, og gir personer med funksjonsnedsettelse rett til å delta fullt og helt i styringen av samfunnet. Statistikk viser at personer med funksjonsnedsettelse i Norge stemmer ved valg og deltar i organisasjoner og foreninger i like stor grad som alle andre. Likevel er personer med funksjonsnedsettelse ofte underrepresenterte i folkevalgte organer. Å delta i demokratiet og å få være med å bestemme over samfunnsutviklingen er viktig, både for at man som individ skal kunne utvikle egne meninger i møte med andre, og påvirke samfunnet rundt seg. Det er også viktig for samfunnet at vi har et mangfold av stemmer med ulike livserfaringer som er med på å forme samfunnet vi lever i.

For ressurser om dette, se lenker til webinar og digital veileder i menyen til høyre på denne siden.

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et prosjekt i perioden 2023-2025 gir alle kommuner opplæring og støtte i hvordan de kan bruke konvensjonen i sitt arbeid.


Publisert 31.05.2023

Arbeid med implementering av CRPD FN-konvensjonen i Trøndelag 2023-2025

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD - Convention on the Rights of Persons with Disabilities) skal sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse. Konvensjonen beskriver hvordan myndighetene skal jobbe for å sikre menneskerettighetene slik at alle kan delta i samfunnet.


Publisert 10.05.2022

CRPD: om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et pilotprosjekt gir utvalgte kommuner opplæring og støtte i hvordan de kan bruke konvensjonen i sitt arbeid.

De 8 kommunene i Trøndelag som deltar er:Frøya, Trondheim, Midtre Gauldal, Orkland, Ørland, Malvik, Frosta, Namsos