Første marine verneområder i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark har nå fått sine tre første marine verneområder: Ytre Karlsøy, Rossfjordstraumen i Senja og Rystraumen i Tromsø. Regjeringen vedtok dette 23. juni.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2020

Norge har som mål å ta vare på havet for framtidige generasjoner, og derfor blir noen sjøområder vernet. Noen sjøområder vernes fordi de har spesielle naturverdier, mens andre vernes for å sikre representative naturområder for landsdelen.

Kart over områdene finner du nederst i saken.


Fra 23. juni 2020 er følgende områder i Troms og Finnmark vernet:

  • Ytre Karlsøy i Karlsøy kommune - er et representativt ytre kystområde for landsdelen, med et rikt og mangfoldig undersjøisk naturmangfold.
  • Rossfjordstraumen i Senja kommune- er et poll- og strømsystem med helt spesielle miljøforhold.
  • Rystraumen i Tromsø kommune - er en sterk tidevannsstrøm med et rikt dyreliv, deriblant sjøanemoner, svamper og koraller.

Mer informasjon finner dere på Klima- og miljødepartementets hjemmesider. 

Kart med høy oppløsning

Rystraumen (pdf)

Rossfjordstraumen (pdf)

Ytre_Karlsøy (pdf)

Verneforskrifter

Verneforskrift Rystraumen (pdf)

Verneforskrift Rossfjordstraumen (pdf)

Verneforskrift Ytre Karlsøy (pdf)


Sjøbunnen er viktig

De marine verneområdene er knyttet til havbunnen og de som lever på den. Vernet gjelder fra sjøbunnen og like høyt som floa går.

Områdene vernes hovedsakelig mot store fysiske inngrep på sjøbunnen, som for eksempel utfyllinger, etablering av installasjoner på sjøbunnen, samt graving og dumping av masser.


Fiske og ferdsel som før

Ferdsel og fiske vil være tillatt som før. Områdene har en egen forskrift som regulerer hva som er tillatt og forbudt innenfor området. Alle kan lese disse forskriftene på lovdata.no.


Rystraumen i Tromsø kommune

Rystraumen er en sterk tidevannsstrøm. Området har et rikt dyreliv, som sjøanemoner, skjell, svamper og koraller.

Det er spesielle strømforhold på grunn av de geologiske strukturene, og har stor betydning for plante- og dyrelivet i området. Rystraumen er oseanografisk interessant, og kan være referanseområde for forskning og overvåking.

Lær mer om Rystraumen på facebook.


Ytre Karlsøy i Karlsøy kommune

Ytre Karlsøy er et representativt ytre kystområde for landsdelen.

Innenfor området er det en spennvidde i biotoper og habitater på grunn av den store variasjonen i eksponeringsgrad, dybder og strømforhold. Det er forekomster av blant annet stortareskog, skjellsand, bløtbunn og israndavsetninger i området, samt et stort felt med haneskjell.

Området har stor verdi som næringssøkområde for store mengder fugl.


Rossfjordstraumen i Senja kommune

Verneverdiene og den naturvitenskapelige verdien av Rossfjordstraumen er å bevare helheten i dette poll- og strømsystemet med de ekstreme miljøforholdene.

Rossfjordvannet er nærmest en meromiktisk innsjø, med ferskvann øverst og sjøvann i dypet. Det høye sulfidinnholdet i Rossjordvannet gjør at bunnsedimentene og dypere vannlag er oksygenfritt, og dermed upåvirket av dyr og planter. I Rossfjordvannet finnes en genetisk distinkt sildestamme.   

Selve Rossfjordstraumen har verdi som inn- og utstrømningsområde og er et viktig bløtbunnsområde. Rossfjordvannet er godt egnet for å studere miljøutviklingen langt tilbake i tid. Området kan referanseområde for forskning og overvåking.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner