Naturmangfold

Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

Vi har et variert fylke med lang kystlinje med fuglefjell og korallrev, kalkrike furuskoger og fjellområder og langstrakte vidder som blant annet skjuler myrlandskap med trua palsmyrer og vide elver. Her finnes også planter og dyr som i Norge kun vokser her. 

Eksempler på planter og dyr med østlig opprinnelse eller nordlig utbredelse som i vårt langstrakte land kun vokser her, er blant annet silkenellik, finnmarksnøkleblom, kvitsjøsalturt, polarflokk, masimjelt og ishavsstjerneblom, som i hovedsak vokser i Finnmark, sibirnattfiol, polarsoleie og gaissakattefot som er svært sjeldne planter i Nord-Troms og Finnmark og den sjeldne sommerfuglen dvergperlemorvinge som kun er registrert i Troms. Sølvkattefot og fjellsolblom er sjeldne planter som finnes spredt i fylket - planter som vi også kan finne i nordre Nordland.


Publisert 05.01.2024

Ta vare på naturen - søk tilskudd

Nå kan kommunene søke tilskudd fra Miljødirektoratet til å lage kommunedelplan for naturmangfold, eller oppdatere kunnskapsgrunnlaget i eldre arealplaner.


Publisert 05.07.2023

Kartlegging av naturtyper 2023

Viktige og trua naturtyper skal kartlegges også denne sesongen. Miljødirektoratet har regi og foreslår noen ganger områder, mens andre ganger er områdene foreslått av Statsforvalteren.


Publisert 01.03.2023

Resultater fra naturtypekartleggingen 2022 er publisert

Nå er kartleggingsresultatene klare til å brukes i konsekvensutredninger og annen arealforvaltning.


Publisert 17.01.2022

Tjelden, rødsildra og villaksen på rødlista

Nesten 500 arter i Troms og Finnmark står i fare for å dø ut. Det viser den nye norske rødlista over truede arter.


Publisert 02.08.2021

Kartlegging av naturtyper 2021

Viktige og trua naturtyper skal kartlegges også denne sesongen. Miljødirektoratet har regi, mens områdene foreslås av Statsforvalteren.