Naturmangfald

Oppdatert 08.04.2024

Naturen skal forvaltast slik at plantar og dyr som finst naturleg i Noreg, skal sikrast i levedyktige bestandar. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finst i naturtypar, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfaldet

Alle typar inngrep i naturen kan true naturmangfaldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensane av inngrep som for eksempel større vegar eller nye bustadområde.

Dei to viktigaste lovene for å sikre naturmangfaldet er naturmangfaldlova og plan- og bygningslova. Naturmangfaldlova pålegg styresmaktene å vurdere tiltak når naturen er trua.

Statsforvaltaren er med på å sikre at leveområde, artar og naturressursar blir tekne vare på, blant anna ved å kontrollere at kommunane følgjer naturmangfaldlova, og sørgje for at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale avgjerder.

Trua artar og naturtypar

Meir enn 2000 plante-, sopp- og dyreartar står i fare for å bli utrydda i Noreg.  Regjeringa har peikt ut nokre av dei trua artane og naturtypane som «prioriterte artar» eller «utvalde naturtypar». Desse blir det teke særleg omsyn til i forskrifter til naturmangfaldlova. Statsforvaltarane har ansvar for det faglege grunnlaget for nye handlingsplanar for trua artar og naturtypar, og for å gjennomføre tiltaka når planane er vedtekne. I mange tilfelle blir tiltaka utførte i samarbeid med grunneigarar, kommunar og foreiningar. 

Framande artar

Framande artar er plantar og dyr som ikkje høyrer naturleg heime i naturen vår. Meir reising, meir handel og eit mildare klima er nokre av årsakene til at det kjem nye framande artar til Noreg.

Det er viktig at framande artar ikkje skadar økosystema våre. Statsforvaltaren deltek i arbeidet med å nedkjempe framande skadelege artar, blant anna ved å fjerne framande plantar frå verneområde og informere hageeigarar om kva for plantar dei helst ikkje bør bruke. Statsforvaltaren har også oppgåver knytte til kartlegging og overvaking av framande artar.

Vis meir

Vi har et variert fylke med lang kystlinje med fuglefjell og korallrev, kalkrike furuskoger og fjellområder og langstrakte vidder som blant annet skjuler myrlandskap med trua palsmyrer og vide elver. Her finnes også planter og dyr som i Norge kun vokser her. 

Eksempler på planter og dyr med østlig opprinnelse eller nordlig utbredelse som i vårt langstrakte land kun vokser her, er blant annet silkenellik, finnmarksnøkleblom, kvitsjøsalturt, polarflokk, masimjelt og ishavsstjerneblom, som i hovedsak vokser i Finnmark, sibirnattfiol, polarsoleie og gaissakattefot som er svært sjeldne planter i Nord-Troms og Finnmark og den sjeldne sommerfuglen dvergperlemorvinge som kun er registrert i Troms. Sølvkattefot og fjellsolblom er sjeldne planter som finnes spredt i fylket - planter som vi også kan finne i nordre Nordland.


Publisert 05.01.2024

Ta vare på naturen - søk tilskudd

Nå kan kommunene søke tilskudd fra Miljødirektoratet til å lage kommunedelplan for naturmangfold, eller oppdatere kunnskapsgrunnlaget i eldre arealplaner.


Publisert 05.07.2023

Kartlegging av naturtyper 2023

Viktige og trua naturtyper skal kartlegges også denne sesongen. Miljødirektoratet har regi og foreslår noen ganger områder, mens andre ganger er områdene foreslått av Statsforvalteren.


Publisert 01.03.2023

Resultater fra naturtypekartleggingen 2022 er publisert

Nå er kartleggingsresultatene klare til å brukes i konsekvensutredninger og annen arealforvaltning.


Publisert 17.01.2022

Tjelden, rødsildra og villaksen på rødlista

Nesten 500 arter i Troms og Finnmark står i fare for å dø ut. Det viser den nye norske rødlista over truede arter.


Publisert 02.08.2021

Kartlegging av naturtyper 2021

Viktige og trua naturtyper skal kartlegges også denne sesongen. Miljødirektoratet har regi, mens områdene foreslås av Statsforvalteren.