Trua naturtyper

Artsrik slåttemark med ballblom, enghumleblom, dunhavre og sibirsk gressløk på Slettvoll, Karlsøy.
Artsrik slåttemark med ballblom, enghumleblom, dunhavre og sibirsk gressløk på Slettvoll, Karlsøy. Foto: Cathrine Amundsen.

Det finnes mange trua naturtyper som er kulturbetingete og som krever aktiv skjøtsel for ikke å gro igjen, deriblant slåttemark, slåttemyr og artsrik naturbeitemark.

Slåttemark er en svært artsrik og sterkt truet naturtype som vil gro igjen uten aktive skjøtselstiltak. Skjøtsel skal gjennomføres gjennom frivillige avtaler med grunneiere.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark jobber aktivt med å bevare flere artsrike slåttemarker og slåttemyrer i fylket. Naturtypene er trua og det haster med å skjøtte disse før de forsvinner.

Det finnes flere tilskuddsordninger for grunneiere som er interesserte i å bidra til skjøtselen av de trua naturtypene.

Områdene som det kan søkes om tilskudd til verdifulle kulturlandskapsområder står på en egen liste over prioriterte områder. For mer informasjon om ordningene kan du gå inn på Miljødirektoratets sider eller kontakte Statsforvalteren, se kontaktpersoner.

Vi har ei regional skjøtselsgruppe for kulturmark bestående av en fagrådgiver, en kommunerepresentant, landbruksrådgivere, biologer og landbruks- og miljøavdelingene hos Statsforvalteren. Vår fagrådgiver på slåttemark Ellen Elverland, Nibio, bistår oss i følgende:

  • Faglig veiledning og oppfølging av grunneiere som har fått innvilget tilskudd til skjøtsel av kulturmark som slåttemark og slåttemyr.
  • Kontakt med grunneiere med artsrike slåttemarker og naturbeitemarker der det ikke foregår skjøtsel i dag.
  • Kvalitetssikring og utarbeiding av skjøtselsplaner.

Åkerbær på Smalfjordsletta i Tana red.JPGÅkerbær på slåttemarka kalt Smalfjordsletta i Tana.  Foto: Cathrine Amundsen

 

Smalfjordsletta ballblomeng CAM130622.JPG
Ballblom og sibirgraslauk på Smalfjordsletta i Tana. Foto: Cathrine Amundsen

Den nær trua orkidéen marisko (NT) vokser i naturreservatet Karlsøy prestegård på Karlsøya.

Bilde: Den nær trua orkidéen marisko (VU) vokser i naturreservatet Karlsøy prestegård på Karlsøya. 

Arten marisko (VU) er i ny rødliste for arter (publisert 24.11.2021) vurdert som sårbar. Arten er forsvunnet som følge av nedbygging og skogsdrift på mange lokaliteter (Artsdatabanken 2021). Den er også ettersøkt uten hell på en lang rekke tidligere kjente lokaliteter der det ikke har vært vesentlige inngrep, og det er trolig at arten påvirkes negativt av gjengroing.