Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

 

Vis mer


28.04.2021

Dronning Sonjas skolepris 2021

Eiere av offentlige og private grunnskoler og videregående skoler kan nominere sine skoler til Dronning Sonjas skolepris


02.02.2021

Endringer i regler for hjemmeopplæring

Hovedregel for gult tiltaksnivå under den pågående pandemien er at opplæringen skal skje på skolen. Det er en plikt å melde fra til Statsforvalteren om endringer. 


04.06.2020

Presiseringer om skoleskyss

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har presisert tolkningen av smittvernreglene for skoleskyss. Retten til skoleskyss skal gå foran avstandskravet hvis lokale helsemyndigheter vurderer at smittesituasjonen tillater det. 


20.05.2020

Standpunktvurdering 2020

Elevene skal ha standpunktvurdering som normalt denne våren. Kravene til å sette standpunkt før eksamen og før fellessensur bortfaller når eksamen er avlyst. Det betyr at skolene kan sette standpunkt helt mot slutten av skoleåret. Elever, lærere og skoler må bruke tiden godt.

 


22.04.2020

Veileder om smittevern i skolen

Mandag 27. april gjenåpner deler av skolene. Her er nyttig informasjon og den nye smitteveilederen.


16.10.2019

Fritak fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Elever på studieforberedende studieprogram som er sterkt rammet av dysleksi eller har spesifikke språkvansker, kan søke Statsforvalteren om dispensasjon (fritak) fra vurdering med karakter i fremmedspråk, dersom individuell tilrettelegging ikke er mulig. Eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk. Eleven får ikke fritak fra opplæringa i faget. Dispensasjonen gjelder ikke engelsk.

 


16.10.2019

Eksamen i grunnskolen

Den informasjonen som vi publiserer på denne siden, er datoer og informasjon som kun gjelder sensuren Statsforvalteren i Troms og Finnmark har ansvar for.


16.10.2019

Eksamen i videregående skole

Den informasjonen som vi publiserer på denne siden, er datoer og informasjon som kun gjelder sensuren Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ansvar for.