Tilskudd til kommunalt rusarbeid - overgangsordning for 2024

Søknadsfrist:
1. februar 2024
Målgruppe:
Tjenester innen rus- og psykisk helse
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner som søkte om midler i 2021
Rapporteringsfrist:
1. februar 2025

Overgangsordningen skal sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd til stillinger etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd. Søkere som oppfyller kriteriene i regelverkets punkt 2 og 4, får mulighet til å fullføre tilskuddsperioden på inntil fire år (2021-2024). Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.

Publisert 12.10.2023

Bakgrunn

Tidligere tilskuddsordning for kommunalt rusarbeid var tilpasset innretning, mål og innsatsområder i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Planen er avsluttet og overgangsordningen som nå er lyst ut er laget for å sikre at kommuner som i 2021 mottok tilskudd etter tidligere regelverk, kan søke om videreføring av tilskudd. 

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer, for å sikre et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 

Kommunen må sørge for en gradvis innarbeiding av stillinger i kommunens økonomiplan slik at kapasitet i tjenestene blir av varig karakter etter at tilskudd opphører. Kommunen skal i søknaden beskrive hvordan dette skal ivaretas. Det forventes at kommunen benytter økte rammeoverføringer som er gitt i opptrappingsplanperioden til å styrke tjenestetilbudet til målgruppen.

Ved behov for teknisk bistand til søknads- og rapporteringsskjemaet kan du kontakte: hjelp@statsforvalteren.no

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt . 

For mer informasjon, regelverk og søknads- og rapporteringsskjema se her: Kommunalt rusarbeid - overgangsordning - Helsedirektoratet

Søknadsfrist:
1. februar 2024
Målgruppe:
Tjenester innen rus- og psykisk helse
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Rogaland
Kven kan søke:
Kommuner som søkte om midler i 2021
Rapporteringsfrist:
1. februar 2025