Husk ferdselsforbud i sjøfuglreservatene fra 15. april.

Hettemåke. Foto: Bjørn Mo

Fuglene hekker på holmer og skjær, og de er sårbare for forstyrrelser. Derfor er det fra 15. april forbudt å ferdes på og i nærheten av flere vernede øyer og holmer langs kysten. Forbudet innebærer at all ferdsel til fots og med kjøretøy til lands i reservatene er ulovlig. Det samme gjelder opphold med båt og andre fartøy i en avstand på 50 meter fra land. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.04.2023

Fra og med mandag 15. april er det forbudt å ferdes i sjøfuglreservatene i Rogaland. For de fleste områdene gjelder ferdselsforbudet fra 15. april til 1. august, men det kan også være andre datoer som gjelder.

Hekker best med fred og ro 

Våren er høytid for å komme seg ut i naturen, enten du skal ut med båt, padle, klatre, rydde strender eller bare gå deg en tur. Da er det viktig å huske at det er nå fugler og dyr er på sitt mest sårbare for forstyrrelser.

Bakgrunnen for at det er forbudt å oppholde seg i sjøfuglreservatene, er at fuglene ikke skal forstyrres under hekkingen. Hekking omfatter at fuglene kurtiserer, bygger reir, legger egg og ruger, samt at avkommene mates og beskyttes etter klekking. Hekkesuksessen øker når fuglene får fred. Flere sjøfuglarter, som hettemåke og makrellterne, er truede og trenger ekstra beskyttelse. Sjøfuglene har ofte reir på bakken, og er dermed sårbare for mennesker og dyr som beveger seg rundt.

Det hekker et stort antall sjøfugl også utenfor områdene med ferdselsforbud. Her må man også ta hensyn. Den generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven sier at enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Dette gjelder både i og utenfor verneområder.

Hvor er det ferdselsforbud?

Sjekk hvor og når ferdselsforbudene gjelder i dette kartet: Miljoatlas.miljodirektoratet.no

Hva viser kartet?

  • Kartet viser hvor det er forbud mot all ferdsel og bruk av luftfartøy (fly og helikopter) i verneområder.
  • Bruk av droner regnes ikke som luftfart, og kan derfor være forbudt uten at det vises i kartet.
  • I verneområder kan det også være restriksjoner for spesielle aktiviteter som vindsurfing, bruk av seilbrett og båt, bålbrenning og lignende, som ikke vises i kartet.
  • Informasjon om hvilke regler som gjelder står i verneforskriften for det enkelte verneområdet. Klikk på et verneområde i kartet for å finne lenke til verneforskriften for det aktuelle området på lovdata.no.

Det er satt opp skilt og informasjonstavler i rimelig utstrekning ved naturlige innfallsporter til verneområdene for å informere om naturverdier og regler. Enhver som ferdes i naturen har likevel et selvstendig ansvar for å orientere seg om hvilke regler som gjelder.

Det er statens naturoppsyn (SNO) og politiet som håndhever ferdselsforbudet. SNO er oppsynsmyndighet, og kan ha kontroller i reservatene. Brudd på ferdselsforbudet kan anmeldes til politiet, som er påtalemyndighet. Politiet kan ilegge bøter til personer som har brutt forbudet.

 

Bjørn Mo

 

Nedgang i fuglebestandene

Fugler er på toppen av mange næringskjeder, og er derfor en viktig indikator for hvordan det står til i naturen. Dessverre er mange fuglebestander i tilbakegang. Blant annet har forskere fra RSBP, Birdlife Internation og Czech Society for Ornithology analysert data fra 378 hekkefugler i EU-land og funnet en tilbakegang på mellom 17-19% mellom 1980 og 2017. Dette tilsvarer et tap på 560-620 millioner fugler. [1] Spesielt sjøfuglene har hatt en dramatisk nedgang i bestand de siste årene. En fjerdedel av alle sjøfugler i Europa hekker i Norge, og for at de skal få fred og ro til å hekke må vi vise hensyn.

Mer enn 30 år med fugleovervåking i Norge viser at klimaendringene i stor grad påvirker fuglenes trekkmønster. Mange fuglearter kommer stadig tidligere tilbake fra sørlige strøk til hekkeplassene i nord. De fleste artene starter hekking allerede før 15. april. Blant annet ble det registrert grågås rugende på reir i Arendal allerede 14. mars i år.

 


[1] Burns, F., Eaton, M. A., Burfield, I. J., Klvaňová, A., Šilarová, E., Staneva, A. & Gregory, R. D. (2021) Abundance decline in the avifauna of the European Union reveals cross‐continental similarities in biodiversity change. Ecol. Evol. 11(23): 16647-16660.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.