Vurdering av barnets beste i saksbehandling

I alle saker som gjelder barn, skal barnets beste vurderes (Foto Solution Marketing )

I alle saker som gjelder barn, skal barnets beste vurderes og vektes opp mot andre momenter i saken. Synspunkta til barnet skal tillegges «behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.»

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.10.2022

Hvordan vurdere det beste for barna

Behovene og forutsetningene til barnet er utgangspunktet for hvordan man skal vurdere hva som er til det beste for barnet.

Moment i en vurdering av det beste for barnet kan være

 • barnets eget syn og meninger
 • identiteten, karaktertrekka og egenskapene til barnet
 • familiemiljø og nære relasjoner
 • barnet sin rett til vern, omsorg og trygghet
 • sårbarheten til barnet
 • den fysiske og psykiske helsen til barnet
 • retten barnet har til utdanning, helsehjelp, etc.

Alle momentene er relevante, men i større eller mindre grad ut fra den konkrete situasjonen for barnet. Andre momenter enn de som er opplistet her, kan også være relevante.

Hvor stor vekt skal man legge på barnets syn?

Synspunkta til barnet skal tillegges «behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet».(jf. Barnekonvensdjonen) Å høre barnets syn kan være noe annet enn å vurdere hva som er barns beste.

Ulike moment i vurderingen av hvor stor vekt man skal legge barnets synspunkt, kan være

 • alderen og modenheten til barnet
 • hvor sterke ønsker barnet har
 • om dette er et ønske barnet har holdt fast på over lengre tid
 • hvilken type spørsmål det gjelder
 • om barnet har forståelse for konsekvensene av ønsket sitt

Avveiing av ulike moment

Hvordan saksbehandler vurderer hva som er til det beste for barnet, samsvarer ikke nødvendigvis med hva barnet selv forteller eller hva foreldrene ønsker. Det må gjøres en selvstendig vurdering basert på faglig kompetanse av hvilke tiltak som er til det beste for det enkelte barnet.

Til slutt må de ulike momentene veies mot hverandre. Konklusjonen må inneholde hvilke momenter som er gitt størst vekt og hvorfor dette er til barnets beste.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.