Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


01.02.2021

Tillatelse til fysiske tiltak i Numedalslågen i Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Numedalslågen i Kongsberg kommune. Klagefrist er satt til 26.02.2021. 


01.02.2021

Midlertidig tillatelse til snødeponi i Bærum kommune

Bærum kommune har fått midlertidig tillatelse til snødeponi. Klagefrist er 23.02.2021.


29.01.2021

Midlertidig tillatelse til snødeponi i Frogn kommune

Frogn kommune har fått midlertidig tillatelse til snødeponi. Klagefrist er 23.02.2021.


28.01.2021

Vedtak om fritak for utslippsmåling - Risenga Varmesentral, Asker kommune - Solør bioenergi Varme AS

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknad fra Solør bioenergi Varme AS – avd. Risenga Varmesentral i Asker kommune, hvor det søkes om fritak for utslippsmålinger etter forurensningsforskriften kap. 27-6 punkt a. Det gis dispensasjon for fyringssesongen 2021/2022 på fastsatte vilkår.


26.01.2021

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø og arbeider i sjøkant utenfor Operaen i Oslo kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 26. januar 2021 ferdigbehandlet søknad fra Bjørvika Infrastruktur AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø og arbeider i sjøkant i Oslo kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


26.01.2021

Endret tillatelse etter forurensningsloven til slakteri-, nedskjæring- og foredlingsvirksomhet – Nortura SA avd. Gol

Statsforvalteren har i vedtak av 25.01.2021 ferdigbehandlet søknad fra Nortura SA avd. Gol, hvor det søkes om endring av tillatelse. Statsforvalteren gir endring av tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


20.01.2021

Tillatelse til etablering av mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt – Feiring Bruk AS – avd. Armoen pukkverk- Lillestrøm kommune

Statsforvalteren har i vedtak av 19.01.2021 ferdigbehandlet søknad fra Feiring Bruk AS – avd. Armoen pukkverk i Lillestrøm kommune, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt. Det gis tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


14.01.2021

Midlertidig tillatelse til dumping av snø ved Oslo Havn

Oslo Havn KF har fått midlertidig tillatelse til å dumpe snø. Klagefrist er 11. februar 2021.


14.01.2021

Tillatelse til mudring ved Kattegat kai og Risgarden kaia på Holmen i Drammen kommune

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Kattegat kai og Risgarden kaia på Holmen i Drammen kommune. Klagefrist er satt til 11. februar 2021. 


18.12.2020

Tillatelse til mudring i sjø ved Vikaneveien i Fredrikstad kommune, og dumping av masser ved Midtre Sletter i Råde kommune

Anders Nilsen har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Vikaneveien 323 i Fredrikstad kommune, og til dumping av masser fra mudringen ved Midtre Sletter i Råde kommune. Klagefrist er satt til 20. januar 2021.