Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 24.09.2021

Tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved Hovedøya og Gressholmen i Oslo kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Oslo kommune, Bymiljøetaten, tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved Hovedøya og Gressholmen i Oslo kommune.


Publisert 16.09.2021

Tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved Rådhusbrygge 4 i Oslo kommune

Boreal Sjø AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved Rådhusbrygge 4 i Oslo kommune. Klagefrist er satt til 7. oktober 2021.


Publisert 09.09.2021

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad fra Oslo Havn KF hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved Rådhusbrygge 5 i Oslo kommune Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 09.09.2021

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Solumstrand i Drammen kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Drammen kommune hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Solumstrand i Drammen kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 09.09.2021

Kunngjøring av vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til arbeider i sjø ved Nexans i Halden kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Nexans Norway AS tillatelse til arbeider i sjø ved Nexans (gbnr. 52/6,7)  i Halden kommune. Vedtaket kan påklages innen 30.09.2021.


Publisert 07.09.2021

Avslag på søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Akerskogen med dumping av masser ved Midtre Sletter, i Råde kommune

Statsforvalteren har avslått søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Akerskogen med dumping av masser ved Midtre Sletter, i Råde kommune. Vedtaket kan påklages innen 29. september 2021. 


Publisert 06.09.2021

Tillatelse til rehabilitering av badeplass og vannbunn ved Bogstadvannet i Oslo

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad fra Oslo kommune hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til rehabilitering av badeplass og vannbunn ved Bogstadvannet Oslo kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 31.08.2021

Tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra tunneldriving på Østensjøbanen - Sporveien AS

Statsforvalteren i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknad fra Sporveien AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra tunneldriving på Østensjøbanen i Oslo kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår. Klagefrist er satt til 21.09.2021.


Publisert 31.08.2021

Kunngjøring av vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling ved Verpentangen i Asker kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt tillatelse etter forurensningsloven til utfylling ved Verpentangen (gbnr. 353/18) i Asker kommune. Vedtaket kan påklages innen 21.09.2021


Publisert 19.08.2021

Tillatelse til mudring og utfylling i Drammenselva i forbindelse med utbygging av Vestfoldbanen

Bane NOR SF har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Drammenselva i forbindelse med utbygging av Vestfoldbanen (Drammen - Kobbervikdalen). Klagefrist er satt til 16. september 2021.