Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


20.04.2021

Tillatelse til anleggsarbeid for nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum kommune

Asker og Bærum Vannverk IKS har fått tillatelse etter forurensningsloven til anleggsarbeid for nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum kommune. Klagefrist er satt til 11. mai 2021.


16.03.2021

Tillatelse til utfylling i Usteåne på Geilo - Hol kommune

Hol kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Usteåne på Geilo i forbindelse med utvidelse av skiløype.


15.03.2021

Tillatelse til mudring i Bergerbukta i Drammen kommune

Berger Båtforening har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bergerbukta i Drammen kommune. Klagefrist er satt til 12.04.2021. 


05.03.2021

Tillatelse til mudring i Glengshølen i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Glengshølen i Sarpsborg kommune. Klagefrist er satt til 31.03.2021. 


24.02.2021

Tillatelse til fysiske tiltak i sjø ved Sæterstranda i Oslo kommune

Bymiljøetaten i Oslo kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til boring og peling i sjø ved Sæterstranda i Oslo kommune. Klagefrist er satt til 19.03.2021.  


09.02.2021

Endring av tillatelse etter forurensningsloven for Bane NOR – endring av vilkår om tiltak i forurenset grunn

Statsforvalteren har i vedtak av 02.02.2021 ferdigbehandlet søknad om endring av tillatelse for anleggsarbeid for jernbaneutbygging i Moss kommune. Statsforvalteren endrer tillatelsens vilkår om tiltak i forurenset grunn.


04.02.2021

Tillatelse til utfylling i Sandvikselva i Bærum kommune

Bærum kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Sandvikselva i Bærum kommune. Klagefrist er satt til 26.02.2021. 


01.02.2021

Tillatelse til fysiske tiltak i Numedalslågen i Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Numedalslågen i Kongsberg kommune. Klagefrist er satt til 26.02.2021. 


01.02.2021

Midlertidig tillatelse til snødeponi i Bærum kommune

Bærum kommune har fått midlertidig tillatelse til snødeponi. Klagefrist er 23.02.2021.


29.01.2021

Midlertidig tillatelse til snødeponi i Frogn kommune

Frogn kommune har fått midlertidig tillatelse til snødeponi. Klagefrist er 23.02.2021.