Forurensning

Oppdatert 07.03.2023

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 20.09.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Vesterelva i Fredrikstad kommune

Statsforvalteren har gitt tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Vesterelva for legging av overvannsledning (gbnr. 422/244) i Fredrikstad kommune.


Publisert 19.09.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til peling i Langviksbukta i Oslo Kommune

Statsforvalteren har gitt tillatelse etter forurensningsloven til peling i Langviksbukta (gbnr. 2/21) i Oslo kommune


Publisert 19.09.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling ved ny hurtigbåtkai i Slemmestad i Asker kommune

Statsforvalteren har gitt tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Oslofjorden i forbindelse med oppføring av ny hurtigbåtkai ved Slemmestad.


Publisert 08.09.2023

Avslag på søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling på gbnr. 235/11 ved Kneppeskjær øst i Oslo kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Oslo Havn KF avslag etter forurensningsloven til mudring, utfylling og sprengning i forbindelse med planlagt oppgradering av Kneppeskjær øst i Oslofjorden i Oslo kommune.


Publisert 05.09.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av sand på Lille Hawaii strand i Asker kommune

Statsforvalteren har gitt tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av sand på Lille Hawaii strand (gbnr. 39/791) i Asker kommune.


Publisert 18.08.2023

Tillatelse til permanent disponering av bunnrenskmasser - E16 Bjørum-Skaret

Statsforvalteren har gitt Statens vegvesen tillatelse til permanent disponering av  bunnrenskmasser fra tunnel i forbindelse med bygging av nye E16 Bjørum–Skaret.

 


Publisert 03.07.2023

Kunngjøring av endret tillatelse etter forurensningsloven for Hansa Borg Bryggerier AS avdeling Borg i Sarpsborg kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 30.06.2023 endret tillatelsen for Hansa Borg Bryggerier AS avdeling Borg for bryggeri- og drikkevareindustri i Sarpsborg kommune. Endringen gjelder produksjonsrammer og utslipp til vann.

Vedtak om endret tillatelse kan påklages. Klagefristen er 6 uker.


Publisert 29.06.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til riving og oppføring av ny brygge på Hovedøya i Oslo kommune

Statsforvalteren har gitt Oslo kommune ved Bymiljøetaten tillatelse etter forurensningsloven til mudring i forbindelse med riving og oppføring av ny trebrygge i forbindelse med Oslo Sjøskole på Hovedøya i Oslo kommune. 


Publisert 20.06.2023

Avslag på søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Slottet, Storsand i Asker kommune

Statsforvalteren har avslått søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Slottet, Storsand i Asker kommune.


Publisert 20.06.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Vorma i Eidsvoll kommune

Statsforvalteren har gitt Sundet Brygge AS tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Vorma i Eidsvoll kommune.