Søknad om tillatelse til behandling av avløpsslam på Fossan i Rollag kommune

Høringsfrist:
31. januar 2020 23:59

Fylkesmannen i Oslo og Viken mottok 8. mars 2019 søknad fra Rollag kommune om tillatelse til drift av laguneanlegg for avløpsslam på Fossan, gbnr 65/1 i Rollag kommune.  

Publisert 12.12.2019

Rollag kommune har tidligere hatt tillatelse til drift av laguneanlegg for slam på Fossan. I 2019 har kommunen midlertidig tillatelse til drift av anlegget. 3. mars sendte kommunen søknad om ny tillatelse etter forurensningsloven. Aktivitetene det søkes om omfatter mottak, mekanisk avvanning av slam, infiltrasjon til grunnen i laguner, rankekompostering og mellomlagring av slam. Nærmere informasjon om søknaden finnes i høringsbrev og høringsdokumenter i menyen på høyre side.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Rollag kommune lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 31. januar 2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/19991»

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.