Kontrollarbeid i skogen

Forynging av skog er viktig for å sikre berekraftig forvaltning av skogressursane, og er eit av dei viktigaste tiltaka skogeigar gjer. Manglande forynging gir tapt produksjon, kvalitet og inntekt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.03.2021

Kontrollarbeidet i skogen inkluderer både resultatkartlegging og foryngingskontroll. Rapporteringa gir oss grunnlag for å vurdere om regelverk og verkemiddel i skogpolitikken fungerer. Mellom anna gir forskrift om berekraftig skogbruk retningslinjer for å ta omsyn til biologisk mangfald, kulturminne, landskap og friluftsliv.

Informasjon om ordningane er sendt alle kommunane i Vestland, og fristen for rapportering er 31. desember 2021.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.