Tilskot til klimarådgjeving (nytt tiltak frå og med 2021)

Klimarådgiving med tiltaksplan for føretaket kan gi gode råd for mindre utslepp og betre tilpassing til eit endra klima.
Klimarådgiving med tiltaksplan for føretaket kan gi gode råd for mindre utslepp og betre tilpassing til eit endra klima. Foto: Norsk Landbruksrådgiving Vest.

Klimarådgjeving er eit viktig verktøy for jordbruket i arbeidet med å redusere klimagassutslepp og betre klimatilpassinga på det einskilde føretak. Auka satsing på klimarådgjeving er difor eitt av satsingsområda i Landbruket sin klimaplan.

Publisert 12.04.2021, Sist endra 11.10.2021

Partane i jordbruksoppgjeret bestemte i midten av mars at tilskot til klimarådgjeving skal innførast som tiltak innan Regionale miljøtilskot i alle fylke frå og med 2021. I første omgang blir klimarådgjeving innført for ein pilotfase på tre år slik at det kan gjerast justeringar etter kvart som ein får erfaringar med tiltaket. Avtalepartane har lagt fylgjande rammer til grunn for tiltaket:

 • Rådgjevinga og tiltaksplanen skal sikre ei god og heilskapleg klimarådgjeving med mål om at det skal gjennomførast klimatiltak på føretaket.

 • Rådgjevinga skal omfatte ein heilskapleg gjennomgang av klimagassutslepp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for heile føretaket. Føretaket skal ha ein gjennomgang av alle produksjonane i føretaket, òg i dei tilfella der det er både husdyrproduksjon og planteproduksjon.

 • Det kan berre gjevast tilskot for rådgjeving utført av tilbydarar som er godkjent av Landbruksdirektoratet. Norsk Landbruksrådgjeving og Tine tilbyr klimarådgjeving. Ei oversikt over godkjente rådgjevarar finn du her: Klimarådgivere i ditt fylke - Landbruksdirektoratet

 • Obligatoriske vedlegg til søknaden:
  • Det skal utarbeidast tiltaksplan for kvart einskild føretak. Tiltaksplanen finn du her (Klimarådgivere i ditt fylke - Landbruksdirektoratet). Tiltaksplanen skal vere underteikna av dei rådgjevarane som er involverte. Det er tillatt med digital signatur som er scanna inn. Det skal kome fram av tiltaksplanen at effekten for andre miljøomsyn er vurderte som ein del av den heilskaplege klimarådgjevinga.
  • Kvittering for utført rådgjeving. Om det er brukt fleire rådgjevarar, skal ein leggje ved dokumentasjon på betaling for kvar rådgjevar.

 • Det er ikkje krav til gjennomføring av klimatiltaka som kjem fram av tiltaksplanen for å kunne tildelast tilskotet.

 • Det er kun mogeleg å søke ein gong per søknadsomgang. Dersom ein søker fleire gonger, må det kome tydeleg fram av søknaden at det er gjennomført heilskapleg rådgjeving på nytt. Det vil sei at det er gjort ein samla gjennomgang av klimagassutslepp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for heile føretaket. Tiltaksplanen skal oppdaterast for kvar gong det vert søkt på nytt om tilskotet. Oppdatert plan skal leggjast ved søknaden som dokumentasjon.

 • Det kan berre søkast tilskot for klimarådgjeving som er gjennomført sidan førre søknadsfrist. Det vil sei at det kan søkast tilskot for klimarådgjeving som er gjennomført frå 15. oktober i føregåande år til 15.oktober i søknadsåret, og rådgjeving og tiltaksplan må vere ferdigstilt innan søknadsfristen.

Tiltaksklassar, utmålingseining og førebelse tilskotssatsar

 • Ein-til-ein rådgjeving – høg sats: kr 6000 per stk fullført klimarådgjeving (gjeld føretak med husdyrproduksjon)

 • Ein-til-ein rådgjeving – låg stats: kr 4000 per stk fullført klimarådgjeving (gjeld føretak med berre planteproduksjon)

 • Grupperådgjeving: kr 2000 per stk fullført klimarådgjeving (gjeld alle føretak)

(Tiltaket gjeld føretak som har gjennomført heilskapleg klimarådgjeving med godkjent rådgjevar sidan førre søknadsomgang. I samband med klimarådgjevinga skal det utarbeidast eigen tiltaksplan for føretaket, eventuelt at tidlegare tiltaksplan er revidert. Tiltaksplan og kvittering for utført rådgjeving må leggjast ved søknaden.)