Tilskot til klimarådgjeving

Klimarådgiving med tiltaksplan for føretaket kan gi gode råd for mindre utslepp og betre tilpassing til eit endra klima.
Klimarådgiving med tiltaksplan for føretaket kan gi gode råd for mindre utslepp og betre tilpassing til eit endra klima. Foto: Norsk Landbruksrådgiving Vest.

Klimarådgjeving er eit viktig verktøy for jordbruket i arbeidet med å redusere klimagassutslepp og betre klimatilpassinga på det einskilde føretak. Auka satsing på klimarådgjeving er difor eitt av satsingsområda i Landbruket sin klimaplan.

Publisert 12.04.2021, Sist endra 04.07.2022

Tilskot til klimarådgjeving vart innført i alle fylke frå og med 2021. I første omgang er tilskotet innført for ein pilotfase på tre år slik at det kan gjerast justeringar etter kvart som ein får erfaringar med tiltaket. Føremålet med tilskotet er at bonden skal få rådgjeving om garden sitt klimaavtrykk og behovet for klimatilpassing på garden.

Krav til klimarådgjevinga

Rådgjevinga og tiltaksplanen skal sikre ei god og heilskapleg klimarådgjeving med mål om at det skal gjennomførast klimatiltak på føretaket. Rådgjevinga skal i størst mogeleg grad omfatte ein heilskapleg gjennomgang av klimagassutslepp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i alle produksjonar på føretaket. Føretaket skal ha ein gjennomgang av alle produksjonane i føretaket, òg i dei tilfella der det er både husdyrproduksjon og planteproduksjon.

Det kan berre gjevast tilskot for rådgjeving som er utført av tilbydarar som er godkjent av Landbruksdirektoratet. Norsk Landbruksrådgjeving og Tine tilbyr klimarådgjeving i Vestland.

Det skal utarbeidast tiltaksplan for kvart einskild føretak. Tiltaksplanen skal signerast av dei involverte rådgjevarane, og signert tiltaksplan må leggjast ved søknaden for at tilskot skal kunne godkjennast. 

Det er mål om at klimatiltaka i tiltaksplanen skal gjennomførast, men det er ikkje krav til at tiltaka er gjennomført for å kunne tildelast tilskotet.

Det er kun mogeleg å søke tilskot for klimarådgjeving ein gong per søknadsomgang. Dersom ein søker ved fleire søknadsomgangar, må det kome fram av tiltaksplanen at det er gjennomført heilskapleg rådgjeving på nytt, og oppdatert tiltaksplan skal leggjast ved søknaden som dokumentasjon.

Det kan berre søkast tilskot for klimarådgjeving som er gjennomført sidan førre søknadsfrist. Det vil sei at det kan søkast tilskot for klimarådgjeving som er gjennomført etter 15. oktober i føregåande år, og rådgjeving og tiltaksplan må vere ferdigstilt innan søknadsfristen.

Tiltaksklassar, utmålingseining og førebelse tilskotssatsar

To-til-ein rådgjeving:
kr 8 000 for fullført klimarådgjeving
Gjeld kun føretak med både mjølkeproduksjon og grovfôrproduksjon.
Ein-til-ein rådgjeving:
kr 6 000 for fullført klimarådgjeving
Gjeld føretak med ein eller fleire produksjonar.
Grupperådgjeving, alle produksjonar kr 2 000 for fullført klimarådgjeving


(Tiltaket gjeld føretak som har gjennomført heilskapleg klimarådgjeving med godkjent rådgjevar sidan førre søknadsomgang. I samband med klimarådgjevinga skal det utarbeidast eigen tiltaksplan for føretaket, eventuelt at tidlegare tiltaksplan er oppdatert vesentleg. Tiltaksplan signert av rådgjevar må leggjast ved søknaden.)

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Søknadsinformasjon

Dette tilskotet er eit av fleire tilskotsordningar som er ein del av regionalt miljøprogram. Søknadsfrist 15. oktober.

Les meir om regionalt miljøprogram, inkl. søknadsinformasjon, på temasida til  RMP