Tilskot til klimarådgjeving (nytt tiltak frå og med 2021, meir informasjon kjem etter Jordbruksforhandlingane)

Klimarådgjeving er eit viktig verktøy for jordbruket i arbeidet med å redusere klimagassutslepp og betre klimatilpassinga på det einskilde føretak. Auka satsing på klimarådgjeving er difor eitt av satsingsområda i Landbruket sin klimaplan.

Publisert 12.04.2021

Partane i jordbruksoppgjeret bestemte i midten av mars at tilskot til klimarådgjeving skal innførast som tiltak innan Regionale miljøtilskot i alle fylke frå og med 2021. Saken er omtala på Landbruks- og matdepartementet sine nettsider. I første omgang blir klimarådgjeving innført for ein pilotfase på tre år slik at det kan gjerast justeringer etter kvart som ein får erfaringar med ordninga. Avtalepartane har lagt fylgjande rammer til grunn:

  • Det vert sett krav om at rådgjevingsopplegg og tiltaksplan sikrar ei god og heilskapleg klimarådgjeving med mål om at det skal gjennomførast klimatiltak på føretaket.

  • Rådgjevinga skal omfatte ein heilskapleg gjennomgang av klimagassutslepp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for heile føretaket.

  • Innhaldet i rådgjevinga må førehandsgodkjennast før det kan gjevast tilskot. Landbruksdirektoratet godkjenner tilbydarar og rådgjevingsopplegg som skal kvalifisere for tilskot. Det kan berre gjevast tilskot for rådgjeving som er utført av tilbydarar som er godkjent av Landbruksdirektoratet. Norsk Landbruksrådgjeving og Tine tilbyr klimarådgjeving.

  • Fylka kan velje inntil to tiltaksklasser med mogelegheit for to tilskotssatsar: Ein-til-ein-rådgjeving (gardsbesøk) og/eller grupperådgjeving.

  • Det vert sett krav om utarbeiding av tiltaksplan for kvart einskild føretak. Den utarbeidde tiltaksplanen må leggjast ved søknaden for at tilskot skal kunne godkjennast. Tiltaksplanen vil og gje relevante opplysningar for kommunane som skal kontrollere at tiltaket er gjennomført. Mal for tiltaksplan vert utarbeidd av Landbruksdirektoratet.

  • Det skal kome fram av tiltaksplanen at effekten for andre miljøomsyn er vurderte som ein del av den heilskaplege klimarådgjevinga.

  • Det vert ikkje stilt krav til gjennomføring av klimatiltaka som kjem fram av tiltaksplanen for å kunne tildelast tilskotet.

  • Det vert ikkje sett avgrensingar i kor ofte ein kan søke klimarådgjeving, ut over at det kun er mogeleg å søke ein gong per søknadsomgang. Dersom ein søker fleire gonger, må det kome tydeleg fram av søknaden at det er gjennomført heilskapleg rådgjeving på nytt. Det vil sei at det er gjort ein samla gjennomgang av klimagassutslepp, karbonbinding og behov for klimatilpassing i produksjonen for heile føretaket. Tiltaksplanen skal oppdaterast for kvar gong det vert søkt på nytt om tilskotet. Oppdatert plan skal leggjast ved søknaden som dokumentasjon.

  • Det kan berre søkast tilskot for klimarådgjeving som er gjennomført sidan førre søknadsfrist. Det vil sei at det kan søkast tilskot for klimarådgjeving som er gjennomført frå 15. oktober i føregåande år til 15.oktober i søknadsåret, og rådgjeving og tiltaksplan må vere ferdigstilt innan søknadsfristen.

  • Endelege nasjonale rammer for tiltaket er forventa fastsett i midten av mai 2021 (etter Jordbruksforhandlingane). Fylka skal deretter gjere sine fylkesvise tilpassingar innanfor dei nasjonale rammene, og førebelse tilskotsatsar vert då fastsett etter samråd med Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget.