Kommuneøkonomi 2021–2024

Statsforvaltaren har gått gjennom budsjett og økonomiplanar for 2021–2024 til alle kommunane i Vestland. I tillegg til kontroll av balanse i budsjetteringa, har vi sett på sentrale økonomiske nøkkeltal, og korleis kommunane har følgt opp økonomiplanlegginga etter kommunelova.

Publisert 22.09.2021

Gjennomgangen viser at fleirtalet av kommunane i Vestland planlegg dei neste fire åra med svake netto driftsresultat og sterk auke i lånegjelda. Det er først og fremst 2021 som er budsjettert med svake resultat og større auke i gjelda. Styrkinga av resultata frå 2022 må sjåast i samanheng med gjennomføring av større planlagde innsparingar. Dette er med å bidra til ein positiv effekt for den frie eigenkapitalen i drifta, gjennom auka disposisjonsfond samanlikna med driftsinntektene.

Les meir om korleis kommunane budsjetterer fram til 2024 i dokumentet om kommuneøkonomien, og samla taloversikt for budsjett og økonomiplanar, til høgre i artikkelen.

Artikkelen om publisering av budsjettbreva til alle kommunane finn du her.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.