Utskriving av ruspasienter i pandemien – Helse Bergen si granskning

I tidsrommet 13.-17. mars 2020 vart 17 pasientar brått utskrivne frå Avdeling for rusmedisin. Avgjerda vart kritisert og Helse Bergen bestemte at hendinga skulle granskast. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.12.2021

Statsforvaltaren opna tilsyn med Helse Bergen sin gjennomgang av saka.  

Helse Bergen har gått gjennom dei konkrete omstenda og gjer greie for læringspunkt. Etter at vi no har gått gjennom rapporten til helseføretaket, grunnlaget for denne og henta inn eigen dokumentasjon, saknar vi ei betre grunngjeving for konklusjonen om at helsehjelpa samla sett var forsvarleg.

Vi ber òg om klargjering av læringspunkta på leiarnivå.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.