Tilskudd til bygging av skogsveier

Formålet med denne ordningen er å legge til rette for en god infrastruktur som holder kravet til aktuelle veiklasser jamfør LMD sine veinormaler for skogsbilveier.

Publisert 17.12.2018, Sist endra 23.01.2023

Tilskudd til skogsveier

Det kan gis tilskudd til nybygging og ombygging av skogsbilveier til skogbruksformål. Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (landbruksveiforskriften), eller etter plan- og bygningslovens bestemmelser og bygges i samsvar med gjeldende veinormaler for landbruksveier. Vedlagt søknaden skal følge byggeplan med spesifisert kostnadsoverslag, avtaler ved fellestiltak og annet fastsatt på søknadsskjema SLF-903 og i kommunens overordnede retningslinjer for søknader om tilskudd.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ønsker med tilskuddsordningen å legge til rette for bygging av og ombygging til skogsbilveier med høy bæreevne for transport med tømmerbil med henger hele året (forutsatt at veien er fri for is og snø). Dette er landbruksveier i veiklasse 3 og 4, skogsbilveier som skal tåle trafikkbelastning av tunge kjøretøy, høy utkjøringsintensitet fra skogsdrifter med stor mengde tømmer og som gir permanente veier med lavere framtidige vedlikeholds- og ombyggingskostnader. I følge tilskuddsforskriften kan det også gis tilskudd til bilveier som skal kunne trafikkeres med lass hele året, men med begrensninger i teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør. Statsforvalteren anbefaler at det kun gis tilskudd traktorveier for skogsdrift der det er ulønnsomt å bygge bilvei eller terreng o.a. hindre utbygging av bilveinettet, dette vil da dreie seg om helårs traktorveier for lassbærere o.l., veiklasse 7, med varig adkomstfunksjon for et sammenhengende, enhetlig skogområde.

Nye oppgaver til kommunene fra 1. januar 2020
– tilskudd til vei og taubane o.a.

Fra og med 1. januar 2020 har kommunene overtatt oppgaver med å forvalte tilskudd til skogsveier, taubane o.a. Dette innebærer at kommunene fastsetter retningslinjer for søknader om tilskudd til skogsveier som grunnlag for behandling og prioritering av søknadene, behandler søknadene om tilskudd og fatter vedtak om tilskudd til bygging og ombygging av de enkelte veiprosjekt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.