Tilskudd ved produksjonssvikt

Tilskudd kan gis til jordbruksforetak med betydelig produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Publisert 18.12.2018, Sist endra 12.03.2024

Melding om mulig produksjonssvikt - nytt meldesystem fra 2023

Når det oppstår klimaforhold som kan føre til produksjonssvikt, plantedyrkeren melde fra så fort som mulig. Melding om mulig produksjonssvikt skal sendes elektronisk via Altinn.

Formålet med meldingen er at kommunen skal kunne kontrollere arealet i sesongen.

Melding er ikke en søknad. En eventuell søknad sendes på et senere tidspunkt (frist 31.10). 

Innsending av søknad

Søknadsfristen 31. oktober er absolutt. Søknad om tilskudd ved produksjonssvikt sendes i Altinn.

Dispensasjon kan innvilges i helt spesielle tilfeller, f.eks. hvis det er dokumentert at søkeren var akutt syk i det søknadsfristen utløp. Søknad om dispensasjon sendes via landbruksforvaltninga i kommunen. Dokumentasjon på årsaken må legges ved søknaden. Landbruksdirektoratet avgjør dispensasjonssøknadene. 

Klimaårsaker som kommer inn under ordningen

Av søknaden skal det framgå hva slags skade som har oppstått, og hvilken klimaårsak som har forårsaket skaden. Et eksempel kan være at svært lave vintertemperaturer har ført til at frukttrær har frosset i hjel eller fått betydelige frostskader. Et annet eksempel er at høye temperaturer kombinert med lite nedbør i juni og juli har ført til at enga ikke har fått normal gjenvekst etter førsteslåtten.

Produksjonssvikt som skylles agronomiske tilpasninger, f eks at arbeidsoperasjonene ikke er gjort til rett tid, at gjødslingsplanen ikke er fulgt, eller manglende arbeids- eller maskinkapasitet ved innhøsting, kommer ikke inn under ordningen. Det gjør heller ikke produksjonssvikt som skyldes plantevernutfordringer eller beiteskader.

Beregning av tilskudd

Tilskuddet beregnes ut fra standardiserte nasjonale satser. Det er vedtatt maksimumsbeløpet for utbetaling per vekstgruppe. Oppjusterte satser og maksimumsbeløp ble vedtatt høsten 2023. Beregnet tilskudd under kr 5 000 utbetales ikke.

Mer informasjon

Kommunene veileder søkere som ønsker hjelp til søknad. Kontakt kommunen du tilhører for mer informasjon. 

Du kan finne oppdaterte satser og regelverk her:

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 27.06.2023

Tiltak for å opprettholde matproduksjon i tørken

Landbruks- og matdepartement har hatt møte med faglagene angående tørken som også har rammet vårt fylke.


Publisert 14.06.2023

Meld produksjonssvikt!

Landbruket opplever en gryende tørke. Systemet for å melde mulig skade i plante- eller honningproduksjon er fornyet.


Publisert 26.10.2021

Tilskot ved produksjonssvikt

Søknadsfristen er som før 31. oktober. Fristen må sjåast på som absolutt.


Publisert 09.04.2021

Risikoavlastning for grøntprodusentar ved mangel på arbeidskraft

Erstatningsordninga for produksjonssvikt ved manglande arbeidskraft vert vidareført. Ordninga er berre knytt til haustearbeid. Kulturane er avgrense til frukt, ber, grønsaker, poteter og veksthusgrønnsaker.