Tilskudd ved produksjonssvikt

Tilskudd kan gis til jordbruksforetak med betydelig produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Publisert 18.12.2018

Melding om mulig produksjonssvikt - nytt meldesystem fra 2023

Når det oppstår klimaforhold som kan føre til produksjonssvikt, plantedyrkeren melde fra. Melding om mulig produksjonssvikt skal sendes elektronisk via Altinn.

Det er et vilkår at foretaket har gitt kommunen beskjed om mulig skade i vekstsesongen. Formålet med meldingen er at kommunen skal kunne kontrollere arealet i sesongen. En eventuell søknad sendes på et senere tidspunkt (frist 31.10).

Innsending av søknad

Søknadsfristen 31. oktober er absolutt. I helt spesielle tilfeller, f.eks. hvis det er dokumentert at søkeren var akutt syk i det søknadsfristen utløp, kan  Landbruksdirektoratet dispensere fra søknadsfristen. Søknad om dispensasjon sendes via landbruksforvaltninga i kommunen.

Søknad om tilskudd ved produksjonssvikt sendes i Altinn. Det er riktignok mulig å søke på papir. I tilfelle vil kommunen måtte legge inn informasjonen i fagsystemet. Søknadsskjema kan lastes ned fra Landbruksdirektoratets nettside (se nederst) eller kan fås i kommunen.

Klimaårsaker som kommer inn under ordningen

Av søknaden skal det framgå hva slags skade som har oppstått og hvilken klimaårsak som har forårsaket skaden. Et eksempel kan være at svært lave vintertemperaturer har ført til at frukttrær har frosset i hjel eller fått betydelige frostskader. Et annet eksempel er at høye temperaturer kombinert med lite nedbør i juni og juli har ført til at enga ikke har fått normal gjenvekst etter førsteslåtten.

Produksjonssvikt som skylles agronomiske tilpasninger, f eks at arbeidsoperasjonene ikke er gjort til rett tid, at gjødslingsplanen ikke er fulgt, eller manglende arbeids- eller maskinkapasitet ved innhøsting, kommer ikke inn under ordningen. Det gjør heller ikke produksjonssvikt som skylles plantevernutfordringer eller beiteskader.

Beregning av tilskudd

Produksjonssvikt er definert som svikt i avlingsmengde i forhold til gjennomsnittsavling for vekstgruppen. Egenrisikoen er 30 %. Vekstgruppene er: Korn – Grovfôr – Frukt – Bær – Potet – Grønnsaker.

Tilskuddet beregnes ut fra standardiserte nasjonale satser. Maksimumsbeløpet for utbetaling per vekstgruppe i gruppene frukt, bær, grønnsaker og potet er kr 1 500 000 per foretak. For vekstgruppene korn, grovfôr og honning er maksimumsbeløpet kr 750 000 per foretak. Beregnet tilskudd under kr 5 000 utbetales ikke.

Mer informasjon

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 27.06.2023

Tiltak for å opprettholde matproduksjon i tørken

Landbruks- og matdepartement har hatt møte med faglagene angående tørken som også har rammet vårt fylke.


Publisert 14.06.2023

Meld produksjonssvikt!

Landbruket opplever en gryende tørke. Systemet for å melde mulig skade i plante- eller honningproduksjon er fornyet.


Publisert 26.10.2021

Tilskot ved produksjonssvikt

Søknadsfristen er som før 31. oktober. Fristen må sjåast på som absolutt.


Publisert 09.04.2021

Risikoavlastning for grøntprodusentar ved mangel på arbeidskraft

Erstatningsordninga for produksjonssvikt ved manglande arbeidskraft vert vidareført. Ordninga er berre knytt til haustearbeid. Kulturane er avgrense til frukt, ber, grønsaker, poteter og veksthusgrønnsaker.