Dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Oppdatert 17.02.2022

Statsforvalteren har fått ansvaret for en midlertidig dispensasjonsordning om fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk i videregående opplæring

Elever i studieforberedende utdanningsprogram kan søke om dispensasjon fra kravet om vurdering med karakterer i 2. fremmedspråk. Ordningen gjelder ikke for faget engelsk.

Krav for å få dispensasjon

  1. Den som søker må være eller ha vært elev i videregående opplæring.                                                                                                                                                                                              
  2. Videre må søkeren ha dysleksi eller spesifikke språkvansker i en slik grad at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter. Dette innebærer at:
  • søkeren må ha vedtak om spesialundervisning i 2. fremmedspråk fra  grunnskolen fordi han/hun er så sterkt rammet av dysleksi/spesifikke språkvansker,
  • eller vedtak om spesialundervisning i 2. fremmedspråk fra videregående opplæring fordi han/hun er så sterkt rammet av dysleksi/spesifikke språkvansker,
  • eller en uttalelse fra sakkyndig instans om at det er åpenbart at tiltak gjennom spesialundervisning ikke vil føre til at søkeren får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen fordi han/hun er så sterkt rammet av dysleksi/spesifikke språkvansker.

Også søkere med andre dokumenterte utfordringer kan få dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk. For disse søkerne vil Statsforvalteren foreta en individuell vurdering av om de dokumenterte utfordringene ligger nær opp til dysleksi og språkvansker når det gjelder hvilke konsekvenser utfordringene gir den enkelte i språkfaget. Disse søkerne må i tillegg oppfylle vilkårene 1. og 2. ovenfor.

Hvordan søke

Eleven søker selv om dispensasjon til Statsforvalteren, men med bekreftelse fra skole og sakkyndig. Vi anbefaler likevel at søknader sendes via skolen. Dette for å kvalitetssikre søknadene og gi skolene en oversikt over antallet elever som søker.

Vi har ikke et eget søknadsskjema, men bruk gjerne vår elektroniske løsning for innsendig av sikre meldinger. Se lenke i høyre marg.

Hva skjer hvis dispensasjon innvilges

Elever som får innvilget dispensasjon vil få fritak fra underveisvurdering, halvårsvurdering og standpunktvurdering med karakter. De som får fritak, skal ha halvårsvurdering og annen underveisvurdering uten karakter.

På elevens vitnemål skal skolen føre FAM02 (Fritatt for vurdering med karakter).

Eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk. Dersom eleven har gjennomført eksamen og/eller fått standpunktkarakter i faget før dispensasjonen ble innvilget, skal skoleeier stryke eksamenskarakteren og standpunktskarakteren. Statsforvalteren skal i de tilfeller hvor eleven får eksamen annullert, innvilge dispensasjon fra kravet om antall eksamener.

Dispensasjonen gir ikke fritak for opplæring i fremmedspråk.

For elever som er innvilget dispensasjon fra vurdering, skal det føres fravær på ordinær måte. Fraværsgrensen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til friskoleloven § 3-3 siste ledd, er ikke aktuell ettersom eleven ikke skal ha vurdering med karakter i faget. Dersom eleven som innvilges dispensasjon, ikke følger opplæringen i faget, vil dette derimot gi seg utslag i det fraværet som føres på elevens vitnemål eller kompetansebevis, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-45 og forskrift til friskoleloven § 3-44.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.