Bioenergi

Bioenergi basert på trevirke er fornybar og klimavennlig energi. Det bidrar til sysselsetting og verdiskaping i distriktene. Det er stort potensial for økt bruk av bioenergi. De vanligste trebaserte biobrenslene er fyringsved, flis, pellets og briketter.

Statsforvalterens oppdrag er å bidra til økt bruk av skogråstoff til bioenergi.


Her kan du lese om:

Bioenergistrategi for Nord-Norge

Fyringsved

Flisfyring

Biogass

Finansieringsordninger


Bioenergistrategi for Nord-Norge

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark har i fellesskap laget en bioenergistrategi  - Grønn varme i nord. Strategien inneholder en beskrivelse av dagens energimarked for bioenergi i nord, strategier for hvordan vi kan utnytte ressursene bedre og tilak for å få produsert mer grønn energi basert på landbruksråstoff. 

Fyringsved

Vedfyring er en vanlig energikilde til oppvarming av boliger i Troms og Finnmark, enten som hoved- eller tilleggsvarme. Mest vanlig er det med vedovn, men flere har også vedfyringsanlegg knytta til vannbåren varme (et godt alternativ ved utfasing av oljefyr).

Mange hogger virke selv og produserer fyringsved til eget bruk. Det er også et stort antall vedprodusenter i Troms og Finnmark, som driver med produksjon og salg av fyringsved.

Uansett om du produserer ved til eget bruk eller for salg, er det viktig å tenke sikkerhet ved hogst og vedproduksjon. Bruk godkjent sikkerhetsutstyr ved hogst og produksjon av ved.

Skogkurs har kurs som passer for amatører og profesjonelle. For eksempel kurs i hogst med motorsag og vedproduksjon. Les mer på Skogkurs.no.

Fyringsveden må være tilstrekkelig tørr før bruk. Fyringsved bør helst ha en fuktighet på under 20%. En digital fuktighetsmåler kan være et godt hjelpemiddel for å måle fuktigheten i veden. Se SINTEFs vedfyringens ABC (SINTEF.no).


Flisfyring

Biobrenselsanlegg med skogsflis som råstoff er en mulighet for både mindre gårdsvarmeanlegg og større biobrenselanlegg. Det er ei forutsetning at bygninger som skal oppvarmes har eller installerer vannbåren varme.

Gårdsvarmeanlegg

Et gårdsvarmeanlegg kan bruke råstoff som ved, pellets eller flis. Det kan dekke behovet for varmeenergi på gården, både privat og i næring. Det finnes veiledere for planlegging og bygging av gårdsvarmeanlegg. Det er viktig å velge type fyringsanlegg basert på skogsflisråstoffet som er lokalt tilgjengelig i området.

Det er etablert flere gårdsvarmeanlegg i Troms og Finnmark, og noen eiere har mange års erfaring med bruk av anleggene.

Kanskje du vurderer å bygge et gårdsvarmeanlegg?

Innovasjon Norge har finansieringsmuligheter for gårdsvarmeanlegg der bønder og skogeiere er søkere.

Større biobrenselanlegg

Det er etablert flere større biobrenselanlegg basert på trevirke i Troms og Finnmark. I Troms er det 6 biobrenseanlegg (2 i Harstad, 1 i Bardu, 2 i Målselv og 1 i Nordreisa) i drift og i Finnmark 4 biobrenselanlegg (1 i Sør-Varanger, 2 i Porsanger og 1 i Alta) i drift pr. april 2019.

Anleggene produserer energi for salg. Råstoffet som brukes i anleggene er i hovedsak skogsflis, som levereres av skogsentreprenører og skogeiere.

Innovasjon Norge og Enova har finansieringsordninger for biobrenselanlegg for varmesalg.


Biogass

Produksjon av biogass til energi basert på råstoff fra landbruket er foreløpig lite brukt i Troms og Finnmark.

Biogass fra landbruket kan produserer av husdyrgjødsel, mat- og slakteriavfall og jordbruksvekster, som gras. Biogass kan brukes til produksjon av varmeenergi, elektrisitet og som drivstoff ved oppgradering (gasskomprimering).

Innovasjon Norge har finansieringsordninger for biogassanlegg knytta til landbruket.

 


Finansieringsordninger

Statsforvalteren

Skogsveger er viktig infrastruktur for tilgang på råstoff for vedproduksjon for salg. Les mer om skogsveger og støtteordninger her.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har ei egen satsing med programmet "Fornybar energi i landbruket". Målgruppen er jord- og skogbrukere som produserer, bruker og leverer bioenergi i form av ferdig varme, brensel eller annen energi. Det er primært bønder og skogeiere som kan motta finansiering. Innovasjon Norge kan gi tilskudd eller kombinasjon av tilskudd og lån til investeringer i:

  • Anlegg for varmesalg, gårdsvarmeanlegg, veksthus, biogass-, biokull og kraft/varmeanlegg
  • Flislager og tørkeanlegg for brenselsproduksjon for salg

I tillegg kan det gis støtte til forstudier og forprosjekter, kompetanse- og informasjonstiltak, samt utviklings og utredningstiltak. For disse tiltakene kan organisasjoner der skogeiere/bønder er medlemmer være søkere.

Innovasjon Norge har også egne støtteordninger innen landbruk. Næringsvirksomhet innen skogbruk defineres som tilleggsnæring i denne sammenheng. Det kan være muligheter for finansiering av eksempelvis tørkelager ved næringsmessig vedproduksjon.

ENOVA

ENOVA har støtteordninger for bedrifter som som bygger ut fjernvarme - også med biobrensel som råstoff. I tillegg har Enova støtteordninger for energitiltak i private boliger.