Skogsveger

Her kan du lese om:

Søk om å bygge landbruksveg

Tilskudd til å bygge skogveg


Landbruksveger er en felles betegnelse for jordbruks- og skogsveger. Du må søke om å bygge nye eller bygge om landbruksveger. Skogeiere kan søke tilskudd til skogsvegbygging.


Søk om å bygge landbruksveg

Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveger reguleres av landbruksvegforskriften.

Landbruksveger er bilveger og traktorveger som bygges i samsvar med håndboka Normaler for landbruksveger, samt enklere veger som er nødvendig for jord- og skogbruk.

Søk til kommunen

Søknad om bygging av landbruksveger (Skjema LDIR-902) sendes til kommunen som har vedtaksmyndighet etter landbruksvegforskriften. Kommunen skal innhente nødvendige uttalelser før vedtak fattes og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. De vanligste høringsinstansene er kulturminnemyndigheter, Statens vegvesen, reindriftinteresser og Statsforvalteren.

Bygging kan ikke iverksettes uten skriftlig tillatelse fra kommunen.

Statsforvalteren er klageinstans for kommunale vedtak etter landbruksvegforskriften.

Se veiledning for hvordan du søker om å bygge landbruksveg hos Landbruksdirektoratet.

 


Tilskudd til å bygge skogsveg

Skogeiere og skogsbilveglag i Troms og Finnmark kan søke kommunen om tilskudd til bygging av skogsveger. 

Forvaltningen av tilskuddsordningen ble overført fra Statsforvalteren til kommunene fra og med 1.1.2020. Kommunene skal utarbeide egne overordna retningslinjer for tilskuddsmidlene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark tildeler kommunen en felles tilskuddsramme til skogsvegbygging og driftstilskudd i skogbruket. Grunnlaget for tildelingen er innsendte aktivitetsbudsjetter og overordna retningslinjer vedtatt i den enkelte kommune.

Vi minner om at det er ei forutsetning at veganlegget har gyldig byggegodkjenning i henhold til landbruksvegforskiften eller plan- og bygningsloven. 

Søknader om tilskudd til skogsvegbygging behandles etter Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og overordna retningslinjer i den enkelte kommune.

Se veiledning for hvordan du søker tilskudd til veibygging i skog hos  Landbruksdirektoratet.

Abonnerer du på nyheter fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark i kategorien Landbruk vil du få varsel når vi publiserer nyheter, tilskudd og kurs om skogbruk og skogveier. Lag abonnement her. 

Skogfond

Skogfond kan brukes til finansiering av bygging av nye skogsveger og ombygging av eksisterende skogsveger. Både skogsbilveger og traktorveger er omfatta av ordninga. Skogfond kan også brukes til vedlikehold av skogsbilveger.