Vanskelige beiteforhold – ta hensyn

Snøforholdene gir fortsatt vanskelige beiteforhold for rein i store deler av Troms og Finnmark. Vis hensyn på tur. Kommunene må gå i dialog med reindrifta om åpning av løyper. Aktører, for eksempel idrettslag, må avklare planlagt kjøring med reindrifta. Reindrifta kan søke om midler til tiltak og anmode om stenging av skuterløyper.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.02.2020

Kriseområder

Det er ikke endringer i beitesituasjonen for de som allerede er rammet. 19. februar var Kriseberedskapsutvalget samlet og definerte flere reinbeitedistrikter som kriseområder. Følgende områder i Troms og Finnmark er nå definert som kriseområder:

  • Kautokeino: Reinbeitedistrikt 30C østre sone og reinbeitedistrikt 30 B midtre sone
  • Karasjok: Reinbeitedistrikt 16 Karasjok vest R og reinbeitedistrikt 17 Karasjok øst
  • Sør-Varanger: Pasvik i reinbeitedistrikt 5C
  • Bardu og Målselv: Hjerttind og Altevatn reinbeitedistrikt

Kriseberedskapsutvalget samarbeider med Statsforvalteren om utvidede befaringer i uke 9 og 10. Etter dette tar utvalget stilling til om kriseområdet skal utvides ytterligere.


Rein på vandring

Mange har allerede begynt å fôre reinflokkene. Selv om det fôres, kan enkelte rein legge ut på vandring etter mat. Reineierne vil også la reinen spre seg mer enn vanlig der det er mulig.

Reinen beveger seg dermed på større områder for å finne mat. Dette kan gjøre det vanskelig for reineierne å ha oversikt over alle reinsdyrene til enhver tid.

Noen siidaer har valgt å flytte til sommerbeiteområdene for å fôre der. Lettere transport av fôr fra bilvei og mindre fare for sammenblandinger mellom flokkene, er for noen siidaer et bedre alternativ enn å fôre på vinterbeitetområdet. Derfor er det noen steder rein der det vanligvis ikke er rein på denne årstiden.


Ta hensyn og meld ifra

Statsforvalteren ber folk om å være oppmerksomme og ta hensyn til rein i terrenget. Forstyrrelser kan gjøre at reien bruker mer energi og trekker vekk fra de få områdene hvor det er tilgjengelige beiter.

Ser du spor i snøen, kan det være rein i området selv om du ikke ser dem. Hvis du oppdager rein i terrenget, unngå å forstyrre unødvendig. Vent til reinen trekker unna selv eller forsøk å gå rundt og utenfor syne.

Kjører du snøskuter, plikter du å opptre aktsomt og hensynsfullt (motorferdselloven § 8). Vis hensyn, kjør aktsomt og begrens kjøringen i områder hvor det oppholder seg rein. Mer informasjon om motorferdsel finner du her

Hvis du ser dyr som lider, meld ifra til lokale reineiere eller Mattilsynet. 

Her finner du skjema for å varsle Mattilsynet.

Her finner du kontaktinformasjon til reinbeitedistriktene


Reineiere kan få penger til tiltak

Kriseberedskapsutvalget for reindrifta har gitt de kriserammede reinbeitedistriktene tillatelse til å bruke penger som er satt av til kriseberedskap. Det mest aktuelle tiltaket er å fôre reinen med kraftfor og rundballer.

Reineiere kan også søke om ekstraordinært tilskudd. De søknadene vi allerede har mottatt, behandles fortløpende.

Statsforvalteren kan også gi dispensasjon til å flytte reinen til alternative beiteområder, i hovedsak sommerbeiteområdene.


Dialog med reindriften om snøskuterløyper

Alle kommuner må gå i dialog med berørte reinbeitedistrikter før snøskuterløyper åpnes.

Kontaktinformasjon til reinbeitedistriktene finner du her.

Flere aktører kjører snøskuter med direktehjemmel i motorferdselloven eller etter dispensasjon, for eksempel Forsvaret, kraftlag og idrettslag. Dere må avklare med berørte reindriftsinteresser hvis det er rein i områdene der dere planlegger kjøring.

Lurer du på i hvilke områder reinen oppholder seg, kan du ta kontakt med Kurt Sara på reindriftsavdelinga på telefon 78 48 46 09 eller e-post: fmfikusa@fylkesmannen.no


Motorferdselsforbud

Statsforvalteren kan stenge snøskuterløyper eller områder for motorferdsel på kort varsel for å ivareta reindriftsinteressene.

Reindriften sender anmodninger om motorferdselsforbud til Statsforvalterens miljøavdeling. Du finner informasjon om dette her

Eventuelle motorferdselsforbud annonseres på våre nettsider og i lokalavisene. Hold deg oppdatert på hvor løyper/områder er stengt for motorferdsel før du kjører.


Abonnere på nyheter fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark?

På denne siden kan du registrere et nyhetsabonnement hos oss og velge hvilke nyheter du vil abonnere på. Du kan skreddersy abonnementet til å handle om spesifikke fagområder eller pressemeldinger.

Abonnerer du på et fagfelt, får du siste nytt om kurs, konferanse, tilskudd, tilsyn, høringer og aktuelle nyhetssaker innen dette fagfeltet.

Reindriftens Kriseberedskapsutvalg

Reindriftens Kriseberedskapsutvalg i Troms og Finnmark ledes av Fylkesmannen. Utvalget består av lokale representanter for Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) og Mattilsynet. De lokale representantene er utnevnt fra Polmak/Varanger, Karasjok, Kautokeino og Troms.

Utvalgets mandat er å fastslå om det foreligger en beitekrise etter definisjonen i Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap:

«Med beitekrise menes en hendelse som avviker markant fra den normale beitevariasjonen som er mellom år, der en vesentlig andel av beitearealet er utilgjengelig, og det foreligger en betydelig risiko for omfattende tap av rein».

Utvalget skal også gi råd om gjennomføring av tiltak ved beitekriser.