Kvitebjørn Varme AS søker om utvidelse

Høyringsfrist:
18. august 2019

Virksomheten søker om å få endret eksisterende tillatelse etter forurensningsloven til forbrenning av avfall.

Publisert 19.06.2019

Virksomheten ønsker å utvide forbrenningsanlegget ved Skattøra i Tromsø fra to til tre forbrenningslinjer (tre ovner). Effekten på ovnene vil, etter utvidelsen, være på henholdsvis 14 MW, 14 MW og 15 MW (avgitt effekt). 

Kort sammendrag av søknaden for øvrig:

  • Forbrenningskapasiteten økes fra 56 000 tonn til 125 000 tonn avfall årlig. Inkludert i årsmengden er inntil 6 700 tonn farlig avfall i såkalt grønn kategori etter Miljødirektoratets karakterisering.
  • Helårig drift (24 timer/365 døgn)
  • Ekstra skorstein (jf. ny spredningsberegning for røykgassutslippet – Norsk Energi 2019)
  • Samme renseteknologi for røykgassen som for dagens anlegg (EU BAT/BREF)
  • Forbrenningsenergien brukes til produksjon av varmtvann for distribusjon på fjernvarmeledning for oppvarming av næringsbygg og boliger i Tromsø by.

Fylkesmannen åpner for merknader til søknaden, og ber om at eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus 9815 Vadsø eller på epost til fmtfpost@fylkesmannen.no innen 18. august 2019