Produksjonstilskudd


Publisert 10.11.2021

Tekniske problemer i Altinn – konsekvenser for søkere om produksjonstilskudd

Tekniske problemer i Altinn i oktober 2021 førte til at noen foretak ikke fikk levert søknaden om produksjonstilskudd i tide, eller at søknaden ble levert på feil «aktør».


Publisert 10.11.2021

Nye endringsanalyser i Gårdskart og Kilden

Det er nå fire kartlag som viser endringer i AR5. Alle fire vises i Kilden. Tre av disse endringslagene vises også i Gårdskart.


Publisert 06.09.2021

Om beiteordningene i Produksjonstilskudd

Tilskudd til dyr på beite og tilskudd til dyr på utmarksbeite er to av flere ordninger under fellesbetegnelsen Produksjonstilskudd. Her får du en kort introduksjon om vilkår og målsettinger


Publisert 06.07.2021

Landbruksregisteret – driftssentere med feil koordinater må rettes innen 1. september 2021

Feil koordinater for et driftssenter fører til at driftssenteret er feil plassert i kartet. Det har flere uheldige konsekvenser. Her får du veiledning i hvordan du kan rette opp feilen.


Publisert 27.01.2021

Produksjonstilskudd 2020 - praktisering av § 4, tredje og fjerde ledd

Etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 
jordbruket § 4 tredje og fjerde ledd, kan det ikke gis areal- og kulturlandskapstilskudd dersom det foretas inngrep som forringer kulturlandskap eller det ikke er etablert vegetasjonssone på minst 2 meter mot vassdrag. 


Publisert 20.01.2021

Produksjonstilskudd - problemer med etterregistrering innen fristen 10. januar?

Noen foretak fikk feilkode da de skulle sende inn etterregistrert opplysninger og fikk ikke sendt inn søknad innen fristen 10. januar. Under finner du mer informasjon om årsak til feilkoden, hvordan søknadene skal håndteres og hvordan feilen skal rettes.


Publisert 13.01.2021

Produksjonstilskudd 2020 - søknader med største verdier

I sluttfasen av saksbehandling av søknadene om produksjonstilskudd for 2020, bør dere sjekke søknader der det er ført opp et høyere antall dekar, dyr e.l. enn det som ellers er vanlig i søknadene.


Publisert 16.12.2020

Kontroll av søknadene om produksjonstilskudd 2020

Noen av de maskinelle kontrollene i eStil-PT, er endret eller fjernet i år. I sluttfasen av saksbehandlinga er det noen rapporter dere bør kjøre. 


Publisert 07.10.2020

Produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd – konsekvenser av for seint leverte søknader i 2020

Det er mulig å levere og endre både PT-søknaden og RMP-søknaden etter søknadsfristen 15. oktober, men konsekvensene er litt forskjellige. 


Publisert 10.09.2020

Ulovlig sprøyting i gulmoden åker og avkorting i produksjonstilskudd

Kommunen kan ikke avkorte i produksjonstilskudd før det foreligger et vedtak om at bonden ulovlig har tvangsmodnet kornåker med glyfosat.