Landbruksregisteret – driftssentere med feil koordinater må rettes innen 1. september 2021

Feil koordinater for et driftssenter fører til at driftssenteret er feil plassert i kartet. Det har flere uheldige konsekvenser. Her får du veiledning i hvordan du kan rette opp feilen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.07.2021

Alle landbruksforetak skal ha et driftssenter som viser hvor det er geografisk plassert. Driftssenteret angis med et gitt gårds- og bruksnummer og er koordinatfestet til en driftsbygning på denne eiendommen. 

Riktig plassering av driftssenter er viktig blant annet for riktig sats for distriktstilskudd for melk, distriktstilskudd kjøtt og driftstilskudd til melkeproduksjon. Kommunene må generelt passe på at landbrukseiendommene ligger med riktig plassering av driftssenter. Feil som avdekkes bør rettes snarest mulig. 

I brevet datert 26.4.2021 til 31 kommuner i Oslo og Viken sendte vi ut en oversikt over landbrukseiendommer som lå med åpenbare feil koordinater i Landbruksregisteret. Vi minner om at disse feilene bør rettes.

Frist for retting er 1. september 2021.
 

Hva er riktig plassering av driftssenter? 

Retningslinjer om dette finnes i søkeveiledninga for produksjonstilskudd i jordbruket, kapittel 1, som du kan lese her hos Landbruksdirektoratet i Grunnopplysninger. Driftssenter plasseres slik: 

 • For husdyrprodusenter, legges foretakets gårds- og bruksnummer til landbrukseiendommen hvor driftsbygningen med husdyrproduksjon er plassert.   
 • For produsenter uten husdyr, legges foretakets gårds- ogbruksnummer til den landbrukseiendommen med driftsbygning hvor foretaket disponerer og aktivt driver størst jordbruksareal.   
 • For foretak som bare driver med honningproduksjon, legges foretakets gård- og bruksnummer til den landbrukseiendommen hvor slynge-/lagerrom er plassert. 

I kapittel 11 Egenerklæringer er det gitt nærmere retningslinjer for foretak med husdyrproduksjon: 

 • Foretak med husdyrproduksjon skal ha driftssenter på den driftsbygningen der husdyrproduksjonen foregår.  
 • Har foretaket husdyrproduksjon i flere driftsbygninger, skal driftssenteret være på den bygningen som står for den største andelen av foretakets omsetning fra husdyrproduksjonen på årsbasis.   
 • Tilbringer husdyrene tiden i flere ulike bygg eller på flere steder, skal driftssenteret være på den bygningen der dyrene er størstedelen av året.  
 • Seter som blir brukt bare deler av året, kan ikke være registrert som driftssenter.  
 • Dersom husdyr flyttes midlertidig fra driftssenteret og til en annen driftsbygning i inntil ett år, skal ikke registreringen av driftssenteret endres.  

Hvordan rette feilene? 

 • Søk opp landbrukseiendommen i Landbruksregisteret. 
 • Klikk på knappen  for å gjøre endringer på landbrukseiendommen som du har søkt fram. Dette starter skjermbildet «Oppdater landbrukseiendom». 
 • Klikk og skriv i feltene for koordinater for å korrigere foretakets driftssenter-koordinater på landbrukseiendommen. Koordinatene må stemme med bygningskoordinatene for driftsbygningen i Matrikkelen. 
 • Legg inn koordinaten for nord/sør og øst/vest. 
 • I feltet for Koordinatkilde legger du inn 101. Denne koden benyttes alltid ved manuell registrering.  

        Skjermdump fra Landbruksregisteret

 

 • I feltet Koordinatsystem skal du registrere hvilken Euref89/UTM-sone koordinaten ligger i. I Oslo og Viken er det koordinatsystem 22 som gjelder, UTM-sone 32 

        Skjermdump fra Landbruksregisteret

 

 • Klikk på  Skjermdump fra Landbruksregisteret

 

Les mer på nettsidene til landbruksdirektoratet: Melde fra om feil registrert driftssenter