Produksjonstilskudd


Publisert 07.06.2023

Automatisk oppdatering av arealtall i Landbruksregisteret høsten 2023

I år som i fjor vil det bli gjennomført automatisk massivoppdatering av arealtall i Landbruksregisteret.


Publisert 31.01.2023

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd (PT) til nye foretak

Foretak som ikke fikk PT for søknadsåret 2021, kan få beregnet ekstrautbetaling med grunnlag i vedtak om PT for søknadsåret 2022.


Publisert 18.01.2023

Produksjonstilskudd 2022 - søknader med største verdier

I sluttfasen av saksbehandlingen av søknadene om produksjonstilskudd for 2022 bør dere sjekke søknader der det er ført opp et høyere antall dekar, dyr eller lignende, enn det som ellers er vanlig i søknadene.


Publisert 01.09.2022

Produksjonstilskudd – ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i september 2022

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Det gjøres blant annet gjennom ekstra utbetaling av produksjonstilskudd i september


Publisert 23.02.2022

Produksjonstilskudd – endelige satser ved utbetaling etter søknadsomgangene i 2021

Kompensasjonen for ekstraordinær kostnadsøkning i jordbruket er lagt inn i satsene for produksjonstilskuddet som gikk til utbetaling 16. februar 2022.


Publisert 12.01.2022

Produksjonstilskudd 2021 – søknader med største verdier

I sluttfasen av saksbehandling av søknadene om produksjonstilskudd for 2021, bør dere sjekke søknader der det er ført opp et høyere antall dekar, dyr e.l. enn det som ellers er vanlig i søknadene.


Publisert 01.12.2021

Viktige datoer for årets saksbehandling av produksjonstilskudd

De fleste kommunene er godt i gang med saksbehandlinga. Her følger viktige frister før hovedutbetalingen for søknadsåret 2021.


Publisert 06.09.2021

Om beiteordningene i Produksjonstilskudd

Tilskudd til dyr på beite og tilskudd til dyr på utmarksbeite er to av flere ordninger under fellesbetegnelsen Produksjonstilskudd. Her får du en kort introduksjon om vilkår og målsettinger


Publisert 06.07.2021

Landbruksregisteret – driftssentere med feil koordinater må rettes innen 1. september 2021

Feil koordinater for et driftssenter fører til at driftssenteret er feil plassert i kartet. Det har flere uheldige konsekvenser. Her får du veiledning i hvordan du kan rette opp feilen.


Publisert 27.01.2021

Produksjonstilskudd 2020 - praktisering av § 4, tredje og fjerde ledd

Etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i 
jordbruket § 4 tredje og fjerde ledd, kan det ikke gis areal- og kulturlandskapstilskudd dersom det foretas inngrep som forringer kulturlandskap eller det ikke er etablert vegetasjonssone på minst 2 meter mot vassdrag.