Verjemål

Oppdatert 15.02.2023

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Vanleg verjemål er frivillig, og du bestemmer sjølv om du vil ha verje eller ikkje. 

Statsforvaltaren er førsteinstans på verjemålsområdet. Det vil seie at det er Statsforvaltaren du skal kontakte om du, eller nokon som står deg nær, treng verje. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Sivilrettsforvaltninga, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Statsforvaltaren.

Vil du bli verje?

Det er ulike typar verjer:

  • Du kan bli oppnemnt som verje til barn utan foreldre, eller dersom foreldra av ulike grunnar ikkje kan ha heile eller delar av verjeansvaret
  • Du kan bli oppnemnt som verje for vaksne
    • viss du er forelder til vaksne barn
    • viss du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller ein annan person i storfamilien eller i omgangskrinsen. I tillegg kan du også vere verje som nabo, ven eller viss du berre har eit ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • viss du vel å stille opp som verje som ein del av arbeidet ditt, eller berre fordi du har eit ønske om å vere til nytte (fast verje/profesjonell)
  • Du er verje som forelder til egne barn under 18 år. Verje er den eller dei som har foreldreansvaret.

Kva som må til av kvalifikasjonar og eigenskapar for at du skal kunne bli verje, er avhengig av oppdraget. Statsforvaltaren avgjer kven som skal vere verje, og hovudregelen er at valet vert teke i samråd med personen som skal ha verje. Som regel legg vi vekt på at du handterer utfordringar, har kjennskap til regelverket og offentlege instansar, at du er flink til å formulere deg, har orden i eigen økonomi og likar å gjere noko for andre. Du må også ha god vandel, og verjer må leggje fram politiattest. Statsforvaltaren tilbyr nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på forsvarleg vis.

 

Vis meir

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

29.06.2022

Sommervikarer en suksess

Siden 2020 har Statsforvalteren i Innlandet ansatt sommervikarer. Nå er de på plass og klare for innsats. Årets sommervikarer kommer fra Odalen, Øyer, Gausdal, Romerike og Mo i Rana. 


04.04.2022

Ny telefontid fra 01.04.2022

Vår vakttelefon har nå telefontid fra 12.00 til 14.00 hver dag.

Telefonnummeret er 62 55 10 02. 


10.02.2022

Dette må du huske på når du sender inn vergeregnskap for 2021

Fristen for å sende inn vergeregnskap for 2021 er 30. april 2022. På denne videoen får du en innføring i hvordan dette skal gjøres.


21.01.2022

Kurs for verger

Statsforvalteren arrangerer kurs for verger. Vi vil på dette kurset gå igjennom mange tema som er nyttig for deg som verge


09.12.2021

E-læringskurs og kurs i samtalemetodikk

her kan du lese mer om kursene.


05.11.2021

Velkommen til kurs for verger

På dette kurset vil du i hovedsak få høre om NAV sitt ansvar knyttet til økonomisk rådgivning, info om gjeldsrådgivere, samarbeid med namsmann og litt om andre tjenester NAV-kontorene har.


30.08.2021

Innføring av digital vergefullmakt

Vergefullmaktene skal nå digitaliseres. Vi starter arbeidet med å utstede digitale vergefullmakter i nye vergemålssaker fra 1. september 2021. Statsforvalterne vil også starte arbeidet med å gjennomgå eksisterende vergemål, slik at det blir digitale vergefullmakter i alle vergemål. Dette arbeidet skal være fullført i løpet av 2022. I en periode vil det derfor finnes vergefullmakter både etter gammelt og nytt system som er gyldige. Fullmaktene gjøres tilgjengelig via folkeregisteret.

Du kan lese mer om digitale vergefullmakter på www.vergemal.no


16.08.2021

Problemer med tilgang til vergemålsportalen- VERA

SRF har gjort oppdateringer i VERA i forbindelse med oppgradering til nytt arkivsystem. Dette har ført til noe innkjøringsproblemer og det kan derfor være problemer med innlogging i en periode. Forhåpentligvis blir dette ordnet raskt.


17.02.2021

Kurs for nye verger

Er du nysjerrig på hva rollen som verge innebærer? Her har vi laget et kurs for dere som er nye verger, eller tenker på å bli verge.


11.02.2021

Kurs for nye verger

Statsforvalteren inviterer til elektronisk kurs på TEAMS onsdag 17.02.2021 kl. 12.00 – 13.30. Målgruppen er våre nye verger, men alle verger er velkomne til å delta.


10.02.2021

E-læringskurs for verger

Det er nå lansert et introduksjonskurs for nye verger. Kurset gir en innføring i det mest grunnleggende en verge må vite om vergens rolle, hva vergen  må kunne og vergemålssystemet.


09.02.2021

Prøveprosjekt- utsendelse av digital post

På vegne av Statens sivilrettsforvaltning skal vi sette i gang med en  pilot/prøveprosjekt for utsendelse av digital post.

Prøveprosjektet starter 08.02.2021.

 


25.01.2021

Vaksinering av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen

Vaksinasjon er helsehjelp, og vergen har i utgangspunktet ingen rolle i spørsmål knyttet til helsehjelp. Helsehjelp til personer som ikke selv kan samtykke besluttes av den som yter helsehjelpen.


05.01.2021

Fylkesmannen har endret navn til Statsforvalteren

Fra 1. januar 2021 skiftet Fylkesmannen i Innlandet navn til Statsforvalteren i Innlandet. Våre arbeidsoppgaver er de samme. 

 


04.11.2020

Kurs i skifte, uskifte og skifte av uskiftebo

Hør Unni Culina snakke om temaene skifte, usikte og skifte av uskiftebo. Kurset er det samme som ble holdt på teams den 12. november.


13.03.2020

Informasjon til verger ang. koronaviruset

På grunn av smittefaren ber vi våre verger vise varsomhet, og følge de nasjonale rådene.


13.03.2020

Tilgjengelighet på vergemålsavdelingen pga. koronautbruddet

Alle ansatte på vergemålsavdelingen har for tiden hjemmekontor. Vi er derfor bare tilgjengelig på telefon og epost. Det avholdes ikke møter for tiden, og vi har ikke mulighet til å møte personer i resepsjonen.


21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.


13.01.2020

Saksbehandlingstid på vergemålsavdelingen

Vi prioriterer sakene etter føringer vi har fått fra våre overordnede instanser.

Hvor lang tid det tar å behandle en søknad eller henvendelse avhenger av hvor mange saker vi har til behandling, antall henvendelser fra publikum og andre oppgaver vi er pålagt å behandle.


10.12.2019

Vergemålssaker for personer i Lunner og Jevnaker overføres til Fylkesmannen i Oslo og Viken

Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet fra og med 01.01.2020. Dette innebærer at Fylkesmannen i Oslo og Viken overtar ansvaret fra Fylkesmannen i Innlandet for oppfølgingen av vergemålssakene for personer som bor i disse kommunene.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Film om kva det betyr å ha verje

Kontakt oss

Vi har telefontid hver dag kl. 12.00-14.00.

Telefon: 62 55 10 02

E-post: sfinpost@statsforvalteren.no 

Kontaktpersoner:

Hilde Kristiansen Hauge, avdelingsdirektør

Anne Klafstad

Anne Lise O. Nyberget

Berit Midthus

Ellen Eva Ørebech Sverdrup

Eva Østbye

Hanne Kristin Bratlie

Ingunn Olsen

Julie Emilsen

Mathilde Vedum Smestad

Marit Kolstad

Martin Narum

Nina Martinsen

Nina Nordhagen Paulsen

Rannveig Volla

Siv Irene Helgevold

Unni Steen