Søknadsfrist Tittel Målgruppe
03. okt Skjønnsmidler - utgifter til ukrainske flyktninger i mottakfasen Vertskommuner med vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen som ikke blir dekket av etablerte tilskuddsordninger
15. sep Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning Kommuner i samarbeid med brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner, brukerstyrte tiltak, ideelle aktører og/eller offentlige tjenester
20. jun Tilskudd til kommunale læringsnettverk - barnevern Barneverntjenestene i Innlandet
01. apr Tilskudd til kompetanseheving - innovasjonsprosjekt og BPA 2022 Kommuner og fylkeskommunen
31. mar Tilskudd til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
31. mar Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.
01. mar Svømmetilskudd for barnehager Barnehager, kommuner og frivillige organisasjoner
12. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 - overgangsordning Målgruppe for ordningen er personer med rus og/eller psykiske helseproblemer
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.
13. jan Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter 2022 Kommuner og innbyggere i Innlandet
Søknadsfrist Tittel
03. okt Skjønnsmidler - utgifter til ukrainske flyktninger i mottakfasen
15. sep Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning
20. jun Tilskudd til kommunale læringsnettverk - barnevern
01. apr Tilskudd til kompetanseheving - innovasjonsprosjekt og BPA 2022
31. mar Tilskudd til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
31. mar Tilskudd til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Svømmetilskudd for barnehager
12. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2022 - overgangsordning
01. feb Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret
13. jan Skjønnsmidler til fornyingsprosjekter 2022