Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Søknadsfrist:
1. februar 2022 23.00
Målgruppe:
Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023

Det overordnede målet med denne tilskuddsordningen er å skape et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.

Publisert 15.12.2021

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Sosialtjenesteloven inngår i kommunens samlede velferdsansvar.

Sosialtjenesteloven har som formål å bedre levekårene for de vanskeligstilte,

  • bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
  • bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud
  • bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal kommunens innbyggere oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår.  

Følgende utviklingsområder vil bli særskilt prioritert i 2022

  • Helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov
  • Arbeid med barnefamilier, ungdom, innvandrere og langtidsmottakere av sosiale tjenester
  • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, mellom utdanning og arbeidsliv, og mellom ulike tjenester som barnevernet og NAV
  • Forebygging og/eller tidlig innsats

Lenke til kunngjøring og søknadsskjema her: https://www.nav.no/sosiale-tjenester

Vi ber om at søkere benytter søknadskjemaet og setter seg inn i regelverket. Det ligger i lenken over. 

Søknad sendes Statsforvalteren i Innlandet: sfinpost@statsforvalteren.no

Statsforvalteren i Innlandet ved enhet sosial har satt av 3 datoer i januar hvor dere kan booke møter med oss, hvis dere ønsker å drøfte en ide eller ønsker hjelp til prosjektsøknad. Datoene er 10, 17 og 21 januar. Kontakt Bente, fmhebnl@statsforvalteren.no  og Randi-Irene, fmoprim@statsforvalteren.no på epost for å booke tidspunkt. 

Det er også mulig å sende oss spørsmål på epost.   

Søknadsfrist:
1. februar 2022 23.00
Målgruppe:
Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
NAV-kontor
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023