Søknadskjema for mottak av jord- og steinmasser som ikke er forurenset

Alle typer anlegg eller virksomhet som skal ta imot jord- og steinmasser fra flere eksterne kilder, må søke om tillatelse etter forurensningsloven. Tiltaket, som kan være alt fra igjenfylling og istandsetting av masseuttak til oppfylling for nydyrkingsformål, må være avklart etter plan- og bygningsloven på forhånd.

Publisert 15.09.2022, Sist endra 21.12.2023

I noen tilfeller vil også enkeltdisponeringer av overskuddsmasser fra ett prosjekt innebære fare for forurensning og behov for å søke om tillatelse etter forurensningsloven.

Dette søknadsskjemaet kan benyttes av, eller på vegne av, noen som ønsker tillatelse til slik virksomhet. Behandling av søknad om tillatelser skal skje i tråd med forurensningsforskriften kapittel 36.