Våler øvde på ulykke med farlig stoff

Foto:Anette Strand Slettmoen

26.oktober øvde nødetatene og Våler kommune seg på å håndtere en stor ulykke der en tankbil med ammoniakk kolliderte med en minibuss med elever fra Våler videregående skole, avdeling Våler. Kjemikalieulykker er innenfor det som kalles CBRNE-hendelser (se faktaboks).

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.11.2022
Mellom klokka 10.00 og kl. 14.00, 26. oktober,  ble det gjennomført en stor beredskapsøvelse i Våler kommune. Scenarioet var bilulykke mellom en tankbil med farlig gods og en minibuss med 16 passasjerer. Øvelsen sitt fokus var samvirke. Alle nødetatene deltok, og Våler kommune øvde kriseledelsen og det psykososiale kriseteamet. Røde kors bisto kommunen på evakuert- og pårørendesenteret. Statsforvalteren i Innlandet har vært i øvingsstaben og spilt media, pårørende og innbyggere i Våler kommune.
 

Øvelsen ble gjennomført med støtte fra Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet (DSA). Kommunen fikk oppleve litt av det enorme kravet om informasjon som oppstår ved slike ulykker.  Kommunens kriseledelse greide å holde roen og samtidig iverksette handlinger.  Det krever en god del av alle involverte, spesielt i oppstartsfasen der det er mye som skjer og krever handling, men informasjonen man får er liten.

I en slik hendelse vil det være behov for å opprette et evakuert – og pårørendesenter (EPS).  Kommunen øvde sitt senter og sin beredskapsplan denne onsdagen.  Ressurssenteret for vold og traumatisk stress (RVTS Øst) stilte med sin kompetanse og fikk instruert markørene som spilte evakuerte og deres pårørende slik at de kunne spille sine roller på en troverdig måte.

På kommunens liste over folk som kan stille opp på et EPS-senter møtte 29 av i alt 40 stykker opp. Blant de 40 er det inkludert personell fra Røde Kors.

 

 

 

CBRNE

CBRNE (Kjemisk, Biologisk, Radiologisk, Nukleær og eksplosiver)
Begrepet CBRNE er en fellesbetegnelse. Det dreier seg om farer av mange slag. Bokstavene står for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) med høyt farepotensial. Alt handler om stoff og materialer som kan gjøre at liv går tapt. De kan skade helse, miljø, materielle verdier og andre samfunnsinteresser.

https://www.ffi.no/aktuelt/podkaster/kort-forklart-hva-er-cbrne

IUA - spesialenhet Akutt forurensing

Ved tankbilulykker som på Våler vil det komme en IUA spesialenhet fra Hamar.

IUA Hedmark og IUA Oppland er interkommunale utvalg mot akutt forurensing Oppgaven er lagt til brannvesenet og det er fire brannvesen og 18 brannstasjoner innenfor IUA Hedmark. https://hedmarken-brannvesen.no/om-oss/beredskapsavdelingen/

IUA Oppland har sitt hovedsete på Lillehammer. Ved uhell i en av kommunene av noe størelse, rykker en bil opplastet med spesialutstyr ut fra Lillehammer. Det er et utstrakt sammarbeid med Hedemarken brannvesen der Hamar er vertskommune for IUA Hedmark. https://www.lillehammer.kommune.no/beredskap.451569.no.html