Typer øvelser

Illustrasjon av stegene i læringstrappen

Etter å ha formulert hensikt og mål for øvelsen skal man velge øvingsform. Øvingsformen gir føringer for hvordan øvelsen skal gjennomføres.

Hvordan velge type øvelse?

For å bestemme hvilken øvingsform som er hensiktsmessig kan følgende spørsmål stilles:

  • Hva er hensikten og målet med øvelsen?
  • Hvor mange virksomheter/aktører og personer skal øves?
  • Hvor lang tid har man til planlegging og gjennomføring av øvelsen?
  • Hvor stort budsjett har man til rådighet?

Funksjonsøvelse

Funksjonsøvelser er en samlebetegnelse for øvelser som tester en eller flere funksjoner hos en aktør. Det kan gjelde teknikk, organisering eller evner. I funksjonsøvelser handler det om hva som skal øves mer enn hvordan øvelsen skal gjennomføres. Funksjonsøvelser kan også omtales som prosedyreøvelser. Eksempler er varslingsøvelse og sambandsøvelse.

Diskusjonsøvelse

Diskusjonsøvelse er en øvingsform der alle deltakerne samles i ett felles rom, og all kommunikasjon skjer i dette rommet. Innspillene blir gitt muntlig eller på papir/skjerm/lerret. Ingen tiltak skal iverksettes fysisk og ingen kontakt skal tas utenfor rommet. Deltakerne skal altså ikke spille/simulere for eksempel et møte i kriseledelsen, men diskutere seg gjennom både spesifikke og generiske problemstillinger relatert til det scenarioet de får presentert av en diskusjonsleder (øvingsleder).

Spilløvelse

Spilløvelse består av to hovedelementer: De øvede aktørene og et motspill. En spilløvelse kan illustreres som om spillet foregår i en "lukket boble" eller "osteklokke", der de øvede aktørene befinner seg i den innerste sirkelen, og motspillet omgir dem, mens de alle er inne i osteklokken. De øvede aktørene vil oftest befinne seg i sine vanlige lokaler, med de hjelpemidler de normalt har til rådighet. Motspillet befinner seg i andre lokaler, og styrer øvelsen ut i fra en liste med innspill (dreiebok). Kort sagt kan man si at et innspill er en melding/kontakt fra noen som ikke øves til en øvende organisasjon eller funksjon.

Fullskalaøvelse

En fullskalaøvelse gjennomføres alltid i sanntid. Under øvelsen benyttes bekledning, arbeidsmetoder og -utstyr som man bruker til vanlig. Denne øvingsformen kan være spesielt lærerik fordi håndteringssituasjonen oppleves mer realistisk, og gir de øvede muligheten til å komme nær den virkeligheten de arbeider i. Det gir også mulighet til å teste dette i en presset situasjon og på en realistisk måte.