Kunnskapsgrunnlaget

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.04.2014

Det finnes allerede mye kunnskap om både naturmiljø og brukerinteresser i og rundt Hjerkinn skytefelt, blant annet fra det samordnede planarbeidet mellom kommunene, Fylkesmannen og Forsvarsbygg i perioden 2001-2003. Fagrapportene fra den gang ligger ute på nettsida til Forsvarsbygg (se høyre menykollonne).

I perioden 2009-2013 ble det gjennomført et stort forskningsprosjekt på villrein, ferdsel og samfunnsforhold, der resultatene er oppsummert i sluttrapporten "Horisont Snøhetta" (NINA, 2013). Informasjon om bakgrunn, gjennomføring og rapportene fra dette prosjektet er lagt ut på villrein.no (følg lenke fra høyre menykolonne).

I 2014 har vi innhentet mer kunnskap der det har vært behov for å supplere eller oppdatere den kunnskapen vi har fra før. Målet har vært å få et godt nok grunnlag for det videre verneplanarbeidet. Informasjon om de enkelte utredningene og ferdige rapporter er lagt ut her:

Landbruk
Utreder: Ivar Lorentzen, Fylkesmannen i Oppland, landbruksavd., e-post: FMOPILZ@fylkesmannen.no.
Invitasjon til møte om siste utkast til rapport, Toftemo, 26. november 2014, finner du her.
Rapport: Hjerkinn skytefelt, fagrapport landbruk (Fylkesmannen i Oppland, nr. 4/2015)

Det er tidligere utarbeidet en rapport om Beitebruk i Hjerkinn skytefelt (Selsjord, 2002).

Reiseliv
Utreder: Marit Vorkinn, Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd., e-post: FMOPMVO@fylkesmannen.no.
Innledende møte med reiselivet 29. januar 2014: Her finner du referat med vedlegg 1, 2 og 3.
Møte med reiselivet om siste utkast til rapport ble avholdt på Hjerkinnhus 20. januar 2015.
Rapport: Reiselivets bruk av Hjerkinn skytefelt (Fylkesmannen i Oppland, nr. 3/2015)

Kulturminner og kulturmiljø
Utreder: Gro Jerpåsen, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Oppland fylkeskommune har i tillegg gjennomført kulturminneregistreringer i utredningsområdet sør for skytefeltet.
Rapport: Verneplan for Hjerkinn skytefelt, tema kulturminner og kulturmiljø (NIKU rapport 159/2014), vedlegg til rapport: Kart, kulturminner og kulturmiljøer

Fugleliv og botanikk
Utreder: Norsk institutt for naturforskning (NINA), kontaktperson: Ole Reitan.
Rapport: Verneplan for Hjerkinn skytefelt - kunnskapstatus for naturtyper, flora og fugleliv (NINA rapport nr. 1088, 2014)

Landskap
Utreder: Morten W. Melby, Miljøfaglig utredning.
Rapport: Hjerkinn skytefelt etter naturrestaurering, landskapsevaluering (Miljøfaglig Utredning, rapport nr. 2014-29)

 


Tilbake til hovedsiden: Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt