Konsekvensutredning for landbruk og reiseliv

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2015

Størrelsen på utredningsområdet utløser ikke krav om konsekvensutredning av et vern etter naturmangfoldloven. Fylkesmannen har likevel imøtekommet lokale ønsker om å få utredet konsekvensene for de to mest berørte brukerinteressene.

Fylkesmannen skal selv belyse konsekvensene for verneverdiene og øvrige temaer.

Temaene som skal utredes og belyses er fastlagt i forbindelse med oppstart av verneplanprosessen i 2013, jf. kap. 2 i oppstartmeldingen.

Mimir AS v/ Torill Olsson (e-post: torill@mimir.no) har fått i oppdrag å utarbeide KU for reiselivet. Østlandsforskning v/ Hans Olav Bråtå (e-post: hob@ostforsk.no) har fått i oppdrag å utarbeide KU for landbruket. Fylkesmannen inviterte til et åpent oppstartmøte for berørte i begge næringer på Toftemo 31. august 2015 og vil også invitere de samme til en gjennomgang av utkast til rapporter i løpet av november 2015.

Grunnlaget for KU

0-alternativet
Konsekvensene av to vernealternativ skal ta utgangspunkt i et 0-alternativ, som er en beskrivelse av forventet utvikling i området uten vern etter naturmangfoldloven. Gjeldende planer og vedtak ligger til grunn for dette alternativet, inkl. prosjektplanen for naturrestaureringsarbeidet, med følgende unntak: For Snøheimvegen er endelig vedtak utsatt til 2017. I dette alternativet legger vi til grunn at Snøheimvegen blir liggende med forbud mot bruk av privatbil og bruk av skyttelbuss jf. anbefalingene fra Horisont Snøhetta (NINA, 2013).

Bakgrunnen for 0-alternativet er beskrevet i et eget notat.

Vernealternativ 1
I vernealternativ 1 er store deler av utredningsområdet nasjonalpark og en mindre del landskapsvernområde. I dette alternativet er alle veger tilbakeført jf. prosjektplanen for naturrestaureringsarbeidet.

Vernealternativ 2
I vernealternativ 2 er nasjonalparken noe mindre. Landskapsvernområdet fra alternativ 1 er utvidet og inkluderer også arealene langs Vålåsjøhøvegen fra Geitberget til Grisungen, samt rundt Vesllie/Roldstadsetra. I tillegg er det lagt inn et biotopvernområde som dekker Snøheimvegen fra utredningsgrensa fram til dagens nasjonalparkgrense. Dette alternativet åpner for at både Snøheimvegen, Vålåsjøhøvegen og vegen fram til Vesllie/Rolstadsetra skal bestå, jf. brev fra Klima- og miljødepartementet av 2. juli 2015.

Vernealternativene er beskrevet på kart med tilhørende utkast til verneforskrifter for de enkelte verneområdene. Hva som skal legges til grunn i konsekvensutredningen for enkelte bestemmelser i verneforskriftene, blant annet når det gjelder traseer og områder som kan brukes til sykling, organiserte rideturer, moskusguiding og jakthundtrening, er i tillegg utdypet i et eget notat. Dette vises også i temakart i et digitalt "SUM-kart" som du finner via lenke på denne siden.

Strengest først

Et sentralt prinsipp i verneplanarbeid er at det er viktig å konsekvensutrede det strengeste alternativet for et framtidig vern. Fylkesmannen kan ikke tilrå et strengere vern enn det som er konsekvensutredet / belyst gjennom verneplanprosessen. Det vil bli gjort justeringer i verneforslaget før det sendes på høring i 2016, og det vil bli gjort nye justeringer etter høring. Da gjelder det samme prinsippet om at Fylkesmannen ikke kan tilrå et strengere vern enn det som har vært på høring.

Vernealternativ 1 og 2 til KU, Hjerkinn skytefelt (kart)
Fig. Vernealternativ 1 til venstre og vernealternativ 2 til høyre (følg lenker til større kart fra høyre menykollonne).