Bakgrunn for verneplanarbeidet

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.05.2013

Stortingsvedtaket
Bakgrunnen for verneplanprosessen er at Stortinget i 1999 vedtok å legge ned Hjerkinn skytefelt, tilbakeføre det til naturlig tilstand, og innlemme skytefeltet i tilliggende verneområder. Vedtaket ble gjort i forbindelse med opprettelsen av Regionfelt Østlandet, og var et viktig "avbøtende tiltak". Opprettelsen av regionfeltet innebar et svært stort naturinngrep. Tapet av naturverdier i det nye øvingsfeltet skulle kompenseres med gjenvinning av naturverdier på Dovrefjell.

Tilbakeføringen
Forsvarsbygg har ansvaret for naturrestaureringen av Hjerkinn skytefelt. De har definert målene for istandsetting og etterbruk slik: "Hjerkinn skytefelt skal tilbakeføres til en tilstand som gjør at området blir en naturlig del av det nasjonalt og internasjonalt verneverdige høyfjellsøkosystemet på Dovrefjell, med alle høyfjellsøkosystemets funksjoner og opplevelseskvaliteter, og sikkert for allmenn ferdsel."

Forsvaret har opprettet egne nettsider for prosjektet, som er norgeshistoriens største naturrestaurerringsprosjekt. Her finner du mer informasjon og årlige rapporteringer om arbeidet: forsvarsbygg.no/hjerkinn

Naturrestaureringsplanen
Utgangspunktet for Forsvarsbygg sitt tilbakeføringsarbeid erFaksimile av rapport fra Fylkesmannen 2003 Naturrestaurering av Hjerkinn skytefelt naturrestaureringsplanen som ble utarbeidet av Fylkesmannen i Oppland i 2003. Planen er en vurdering av muligheter for framtidig vern etter naturvernloven og viser hvilke krav som må stilles til tilbakeføringen for å oppnå en betydelig naturverngevinst, som er det overordnede målet jf. Stortingsvedtaket fra 1999. Planen ble sendt på høring sammen med "Visjons- og tilbakeføringsplan for Hjerkinn skytefelt, kommunedelplan for Lesja og Dovre kommuner".

Etter høringsrunden sendte Fylkesmannen i Oppland sin oppsummering med anbefalinger til Direktoratet for naturforvaltning, som sendte sin faglige tilråding til Miljøverndepartementet. Høsten 2005 anbefalte Miljøverndepartementet overfor Forsvarsdepartementet at tilbakeføringen av skytefeltet skulle skje i samsvar med naturrestaureringsplanen (brev av 30. september 2005):

”Departementet slutter seg til fylkesmannens og direktoratets tilrådninger og anbefaler at tilbakeføringsprosjektet gjennomføres i samsvar med fylkesmannens plan og med de merknader som fylkesmannen har gjort i sin oppsummering”.

 

 


 

Tilbake til hovedsiden: Verneplanprosess for Hjerkinn skytefelt