Stort engasjement - høringsfrist i dag

Verneforslaget for tidligere Hjerkinn skytefelt har vært på høring. Engasjementet rundt saken har vært stort, senest på et møte i regi av Lesja Høyre på Hjerkinn torsdag kveld. Vi håper alle som mener noe har benyttet sjansen til å si mening gjennom en høringsuttalelse. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.04.2017

På møtet var det stort engasjement rundt forslåtte bestemmelser om organisert ferdsel, hundekjøring og mulighetene for framtidig beitebruk.

Det var Lesja Høyre som hadde invitert klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Høyres Olemic Thommessen. De fikk høre mange og engasjerte innlegg fra lokale næringsaktører.

På møtet presiserte vi at det er en del av Fylkesmannens oppdrag å ivareta hensynet til næringsinteressene i området så langt det lar seg gjøre uten at det går på bekostning av verneverdiene. Derfor har vi både utarbeidet nye statusrapporter for henholdsvis landbruket og reiselivet i området og fått gjennomført konsekvensutredninger med eksterne utredere. Næringsaktørene har vært involvert i dette arbeidet gjennom flere åpne møter. De har også fått muligheten til å gi konkrete innspill til rapportene før de ble ferdigstilt.

Fylkesmannen har også gjort en god del justeringer i ferdselsreguleringene før høring, både på grunnlag av konsekvensutredningen for reiselivet og møter med enkeltaktører. For i størst mulig grad å åpne for en bruk av området som ikke går ut over verneformålet, har regelverket blitt noe komplisert. Alternativet hadde vært like og strenge regler overalt, særlig for å ivareta hensynet til villreinen som vi har et internasjonalt ansvar for å ta vare på. Men vi er ennå ikke ferdig med den prosessen Fylkesmannen har ansvar for, og vil vurdere ytterligere justeringer etter høring.

Vår jobb nå er å gå gjennom alle høringsuttalelsene, oppsummere innspillene og ta endelig stilling til blant annet disse spørsmålene. Aktuelle justeringer vil bli drøftet med kontaktutvalget og referansegruppa, henholdsvis 19. og 31. mai, før vi utformer vårt endelige verneforslag.

Videre prosess
Høringsfristen er i dag, 7. april 2017. Enkelte har fått utsatt høringsfrist, blant annet Jora beitelag, kommunene og fylkeskommunen. Ny forskrift for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er parallelt på høring med frist 24. april 2017. Fylkesmannen starter gjennomgangen av innkomne høringsuttalelser allerede rett over påske.

Fylkesmannens frist for å sende vår tilrådning om vern til Miljødirektoratet er 15. juni 2017. Deretter skal Miljødirektoratet behandle saken og sende sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet. Departementet har ansvar for å forberede endelig vedtak som gjøres av Kongen i statsråd.

Et endelig vernevedtak kan tidligst ventes i 2018.