Orientering om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt

Fylkesmannen i Oppland har sendt ut orientering om utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, opprettelse av Hjerkinn landskapsvernområde og endring av grensene for Fokstugu landskapsvernområde på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Dovrefjell nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.06.2018

Orienteringsbrevet er datert 30. mai 2018 og er tilgjengelig her med alle vedlegg (fra høyre menykolonne).

I brevet viser vi til foredraget til kongelig resolusjon (grunnlaget for vernevedtaket), verneforskrifter og vernekart, som ligger på Klima- og miljødepartementets hjemmesider. Vi redegjør også kort om formålet med vernet og reglene for erstatning til grunneiere og rettighetshavere.

Dovrefjell nasjonalparkstyre overtok forvaltningsmyndigheten for verneområdene fra og med vedtaksdato 20. april 2018. Nasjonalparkstyre har hatt forvaltningsmyndigheten for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilliggende mindre verneområder siden 2011. Nasjonalparkstyret har nå også fått forvaltningsmyndigheten for den utvidede delen av nasjonalparken, den utvidede delen av Fokstugu landskapsvernområde og det nyopprettede Hjerkinn landskapsvernområde. Dette innebærer blant annet ansvar for å innarbeide utkastet til forvaltningsplan som ble sendt ut med verneforslaget på høring, i forvaltningsplanen for de øvrige verneområdene på Dovrefjell. 

Fylkesmannen fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å gjøre vernevedtaket kjent for fylkeskommunene, kommunene, grunneiere og andre lokale/regionale instanser/interessegrupper, jf. brev av 9. mai 2018 fra departementet. Vedtaket vil også bli kunngjort med annonse i lokalpresse.