Nærmere et vern av Hjerkinn skytefelt

Fylkesmannen anbefaler at de indre delene av tidligere Hjerkinn skytefelt vernes som nasjonalpark og at de ytre delene vernes som landskapsvernområde.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.07.2017

Fylkesmannen i Oppland har gjennomgått alle høringsuttalelsene til vern av tidligere Hjerkinn skytefelt og har nå sendt sin tilrådning til Miljødirektoratet.

- Historisk
Det tidligere skytefeltet vil, etter Fylkesmannens anbefalinger, bli en del av verneområdene på Dovrefjell. Dovrefjell Sunndalsfjella nasjonalpark utvides og Hjerkinn landskapsvernområde opprettes. Til sammen er det snakk om et nytt verneareal på 175 km2.  

- Den største naturrestaureringen noensinne i Norge pågår nå på Hjerkinn. Det er historisk at et tidligere skytefelt kan bli vernet, sier fylkesmann Sigurd Tremoen.  

Tilrådningen tar utgangspunkt i det såkalte vernealternativ 2 som var på høring. Det er gjort flere justeringer som imøtekommer ønsker fra kommunene, beitenæringen og flere andre høringsinstanser. Biotopvernområdet er blant annet tatt ut og erstattet med landskapsvern på den første delen av Snøheimvegen og nasjonalpark på den indre delen.  

Ivaretar villreinen
Målet med vernet av tidligere Hjerkinn skytefelt er å bidra til å sikre et av Europas mest intakte høyfjellsøkosystemer med viktige leveområder for villrein, fjellrev, jaktfalk, myrhauk og en rekke andre sårbare arter.

- Den viktigste grunnen til å verne området er villreinstammen i Snøhetta, som vi har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på, sier Tremoen.

Området er viktig som vinterbeite for denne villreinstammen, og hovedgrepet for å ivareta villreinen er å sikre trekket inn i de foreslåtte verneområdene fra sommeren og utover høsten. Den indre delen av området vernes som nasjonalpark og skjermes av hensyn til villreinen, mens det åpnes opp for noe mer bruk av den ytre delen av området, som vernes som landskapsvernområde. Med dette blir også viktige fjellrev- og rovfugllokaliteter liggende innenfor nasjonalparken, med et sterkere vern.

- God prosess
Fylkesmannen har lagt spesielt stor vekt på å utforme forskriftene for området slik at de gir tilstrekkelig rom for både beitebruk og reiselivets bruk i framtida.

- Det har vært viktig for Fylkesmannen å ivareta næringsinteressene mest mulig, uten at det går ut over formålet med vernet. Vi har derfor lagt stor vekt på å gjennomføre en bred og involverende verneplanprosess. Prosessen har vært god og innspillene vi har fått har vært viktige for utformingen av verneforslaget vårt, sier Tremoen.  

Færre restriksjoner
Det kom mange innspill til høringsforslagene om regulering av ferdsel. Det er nå gjort flere grep som forenkler ferdselsreguleringene betraktelig og med færre restriksjoner enn forslaget som ble sendt på høring.

Fylkesmannen tilrår at Snøheimvegen får bestå, under forutsetning av at ordningen med skyttelbuss fortsetter og at annen ferdsel på veien holdes på et lavt nivå. Dette er også i tråd med faglige anbefalinger. Fylkesmannen anbefaler i tillegg at både Vålåsjøhøvegen og vegen inn til Vesllie blir liggende, av hensyn til beitenæringa i området. At vegen inn til Vesllie består betinger at alle bygningene der fjernes. Av hensyn til villreintrekket er det viktig at det ikke blir for mye ferdsel i dette området.     

Les også: Hva skal tillates av ferdsel?

Tilrådningen fra Fylkesmannen er en oppfølging av Stortingets vedtak i 1999 om å legge ned Hjerkinn skytefelt, tilbakeføre det til naturen og innlemme det i eksisterende verneområder. Vedtaket var et viktig avbøtende tiltak ved opprettelsen av nytt Regionfelt Østlandet på Rena, som innebar et svært stort naturinngrep.

Et eventuelt vern vedtas av Kongen i statsråd.

Les også: Verd å verne - fra skytefelt til nasjonalpark