Miljødirektoratets tilrådning og videre prosess for Hjerkinn

11. januar sendte Miljødirektoratet sin tilrådning om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt til Klima- og miljødepartementet (KLD). Spørsmålet om Snøheimveien ble avgjort i Stortinget allerede før jul i fjor. KLD varslet samtidig at vernevedtaket vil komme i april 2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.02.2018

Miljødirektoratets tilrådning er allerede omtalt og kommentert i flere medier. Her finner du dokumentene (se i høyre menykolonne).

Tilrådningen avviker fra Fylkesmannens tilrådning på enkelte punkter. Direktoratet forklarer dette med at de i større grad vektlegger verneformålet og måloppnåelse for restaureringsprosjektet.

Når det gjelder Snøheimveien, har Stortinget nå vedtatt at veien blir liggende gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2018 (Prop. 1 S), i tråd med de faglige anbefalingene fra overvåkingsprosjektet i Snøhetta (Norsk institutt for naturforskning m.fl.). DNT Oslo og omegn får ansvaret for både skyttelbussen og veien. Det er bevilget to millioner til et vedlikeholdsfond. Men det er lagt opp til at billettinntektene fra bussdrifta, samt bidrag fra andre med spesiell tillatelse til bruk av veien, skal dekke kostandene til nødvendig veivedlikehold.

Fylkesmannen tilrådde at både Vålåsjøhøvegen og vegen inntil Vesllie skulle opprettholdes, i tillegg til Snøheimvegen. Dette var i strid med forutsetningene bak forskernes anbefalinger om å opprettholde Snøheimvegen, samt hensynet til andre verneverdier. Dette har Norsk institutt for naturforskning (NINA) tatt opp i et eget brev til Miljødirektoratet (se i høyre menykolonne).

Miljødirektoratet tilrår også at Vålåsjøhøvegen beholdes, men at veien inn til Vesllie blir tilbakeført. Dersom Vålåsjøhøveien beholdes peker Miljødirektoratet på at ferdselen langs denne må begrenses til landbruksformål og at sykling kun må tillates i perioden reinen ikke bruker området. Dessuten tilrår de at veien slutter før det store våtmarksområdet ved Grisungen.

Direktoratet tilrår videre at både Snøheimveien og Snøheim turisthytte inngår i landskapsvernområdet istedenfor i nasjonalpark, og viser til ordlyden i naturmangfoldloven § 35 om at «større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep kan vernes som nasjonalpark». Direktoratet tilrår imidlertid landskapsvern med biotopvern. Kombinasjonen med biotopvern sørger for at forvaltningsmyndigheten likevel vil ha det nødvendige verktøyet for å regulere organisert ferdsel til fots når det er viktig av hensyn til villreinen.

Direktoratet vektlegger at villreinens vekslende arealbruk krever langsiktige løsninger der også områder som ikke brukes i dag, men som er dokumentert brukt tidligere, kan skjermes fra menneskelig aktivitet dersom ferdselen blir for stor.

Direktoratet har også gjort justeringer i grensa mellom nasjonalparken og landskapsvernområdet i området mellom Grisungen til Breidskardet, samt ved Vesllie.

Det er nå KLD som har ansvaret for å forberede et endelig vernevedtak, som gjøres av Kongen i statsråd.

Stortinget har tidligere vedtatt at alle veier utenom Snøheimveien skal tilbakeføres i tråd med prosjektplanen for naturrestaureringsprosjektet og må derfor gjøre et nytt vedtak dersom Vålåsjøhøvegen skal bestå.