Hjerkinn er vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Med dette er Stortingets vedtak fra 1999 om å legge ned skytefeltet, tilbakeføre det til naturen og innlemme det i verneområdene på Dovrefjell langt på vei gjennomført. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.04.2018

- Det er historisk at vi i dag har fått vernet et tidligere skytefelt, sier fylkesmann Sigurd Tremoen. 

- Stortingsvedtaket fra 1999 blir endelig oppfylt når Forsvarsbygg blir ferdig med norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt ved utgangen av 2020. Dette er et unikt prosjekt som særlig vil bedre forholdene for villreinstammen i Snøhetta, som vi har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på, legger han til. 

Området er en viktig del av leveområdet for villreinstammen, med viktige trekkorridorer og vandringsrom for villreintrekket rundt Snøhettamassivet. Videre vil vernet supplere et stort og tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem der arter som villrein, jerv, fjellrev, kongeørn og ravn har en nøkkelrolle. Et vakkert og egenartet landskap preget av et rikt dyre- og planteliv vil bli tatt vare på for framtida.

Der det tidligere drønnet av bomber og granater, har vi nå fått utvidet nasjonalpark og landskapsvern. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er utvidet med ca. 131 km2 og et nytt Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern på ca. 45,6 km2 er opprettet. Vernet innebærer også grensejusteringer for Fokstugu landskapsvernområde. 

Samlet innebærer verneforslaget nytt vern av ca. 175 km2 i Dovre og Lesja kommuner, Oppland fylke. 

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte sin del av verneplanprosessen i perioden 2013-2017. 

- Utgangspunktet for vår prosess var verneverdiene i området. Men det var også viktig for Fylkesmannen å ivareta næringsinteressene så langt det var mulig uten at det gikk ut over formålet med vernet, oppsummerer Tremoen. 

Fylkesmannen tilrådde at både Vålåsjøhøvegen og vegen inn til Vesllie skulle beholdes, i tillegg til Snøheimvegen. I dag er det endelig avgjort at det er Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen som skal bestå, noe som er en følge av at både Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har tillagt verneverdiene større vekt enn hensynet til beitenæringen i området rundt Vesllie. 

Når det gjelder verneformer og grenser, skiller endelig vedtak seg også noe fra Fylkesmannens tilrådning. Fylkesmannen tilrådde den innerste delen av Snøheimvegen i nasjonalpark, mens det nå er vedtatt landskapsvern med biotopvern langs hele Snøheimvegen til og med Snøheim turisthytte. Biotopvernet skal bidra med tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å kunne regulere ferdsel blant annet i den viktige trekkorridoren for villreinen over Snøheimvegen.

Det er nå også endelig vedtatt at Einøvlingsdammen skal tilbakeføres, i tråd med Fylkesmannens tilrådning.

Les mer på Klima- og miljødepartementets nettsider.