Fra skytefelt til nasjonalpark - høring

Hjerkinn skytefelt. Foto.

Fylkesmannen sender nå forslag om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt på høring. Forslaget inneholder to vernealternativer. Begge alternativene innebærer en utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og vern av et svært viktig område for villreinstammen i Snøhetta.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.02.2017

I tråd med føringer fra Storting og regjering har Fylkesmannen i Oppland utarbeidet forslag om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt.

Verneforslaget er en oppfølging av Stortingets vedtak i 1999 om å legge ned Hjerkinn skytefelt, tilbakeføre det til naturen og innlemme det i eksisterende verneområder. Vedtaket var et viktig «avbøtende tiltak» ved opprettelsen av nytt Regionfelt Østlandet på Rena, som innebar et svært stort naturinngrep.

- Det er verneverdiene i området som danner grunnlaget for et forslag om vern, men det er et poeng for Fylkesmannen å søke å ivareta næringsinteressene så langt det er mulig uten at det går ut over formålet med vernet. Derfor har vi lagt opp til en bred og involverende verneplanprosess, som vi ikke vil være ferdige med før vi sender vår tilrådning om vern etter høring, sier fylkesmann Sigurd Tremoen.

Det er utarbeidet to vernealternativer, blant annet på bakgrunn av at Snøheimvegen er skilt ut i en egen prosess i Stortinget. De to alternativene kan kombineres når Fylkesmannen skal utforme sin tilrådning om vern etter høring.

Den viktigste grunnen til å verne området etter naturmangfoldloven er villreinstammen i Snøhetta, som vi har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på.

- Over tid bruker villreinen hele dette området, forteller Tremoen. Dersom vi ikke tar tilstrekkelig hensyn til villreinen, kan vi risikere at det skjer det samme med villreinen i Snøhetta som nå skjer med villreinen i Rondane, der trekkveger ser ut til å gå ut av bruk. Vi må være føre-var.

Forslag til verneformer, avgrensninger og forskrifter er gjort etter avveininger mellom hensynet til villreinen og andre verneverdier og hensynet til brukerinteressene. Hovedstrategien er å gi rom for bruk i den ytre delen av området (i et såkalt «bruksområde») og skjerme de indre delene av hensyn til villreinen. 

Størrelsen på utredningsområdet utløser ikke krav om konsekvensutredninger. Det er likevel gjennomført full konsekvensutredning for landbruk og reiseliv (se her). Begge næringsinteressene har vært spesielt involvert, gjennom blant annet åpne møter, både ved utarbeidelse av nye statusrapporter for landbruket og reiselivet i området og de to konsekvensutredningene.

I etterkant av stortingsvedtaket i 1999 fikk Forsvarsbygg i oppdrag å gjennomføre norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt. Arbeidet gjennomføres i perioden 2006-2020. Stortinget har bevilget nærmere 600 mill. kr til arbeidet.

Les mer om naturrestaureringsprosjektet på Forsvarsbygg sin nettside

 

Høring

Verneforslaget er på høring fram til påske. Høringsfristen er 7. april.

Høringsinstansene skal ta stilling til verneplanens forslag til verneformer, vernegrenser på kart og tilhørende verneforskrifter for hvert område. De skal også ta stilling til om konsekvensene av et framtidig vern er tilstrekkelig belyst.

I høringsperioden vil Fylkesmannen avholde ett åpent møte i Dovre. Møtet vil bli kunngjort i lokalavisene og på Fylkesmannens nettsider. Fylkesmannen er i tillegg åpen for å delta på andre møter i regi av lokale høringsinstanser. Slike ønsker bør komme inn så tidlig som mulig i høringsperioden.

 

Videre prosess

Etter høring vil Fylkesmannen oppsummere høringsuttalelsene og utforme sin tilrådning om vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Dette vil bli gjennomgått i møter med både kontaktutvalget og referansegruppa før Fylkesmannen skal sende sin tilrådning til Miljødirektoratet.

Direktoratet vil sende sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet som legger saken fram for Kongen i Statsråd.  Et eventuelt vernevedtak skjer i form av en Kongelig resolusjon og kan ventes i løpet av 2018.

Parallelt med dette skal Snøheimvegen tilbake Stortinget for et endelig vedtak høsten 2017. Verneplanen for tidligere Hjerkinn skytefelt vil sammen med anbefalinger fra forskergruppa bak «Horisont Snøhetta» (NINA temahefte 51, 2013, se videre her) utgjøre kunnskapsgrunnlaget for Stortingets avgjørelse. Denne forskergruppa har nylig publisert en oppfølingsrapport hvor de opprettholder anbefalingen om å beholde Snøheimvegen (NINA-rapport 1313, 2016, se videre her).

Fakta om verneforslaget

Fakta om verneforslaget

Fylkesmannen foreslår to vernealternativer til høring:

Vernealternativ 1 innebærer at alle veger i det tidligere skytefeltet tilbakeføres, herunder også Snøheimvegen. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark blir utvidet med ca. 159 km2. I tillegg foreslås nytt Hjerkinn landskapsvernområde på ca. 18 km2.

Vernealternativ 2 åpner for at Snøheimvegen, Vålåsjøhøvegen og vegen fram til Vesllie skal bestå, jf. nye føringer i brev fra Klima- og miljødepartementet 2. juli 2015. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark blir utvidet med ca. 122 km2. I tillegg foreslås nytt Hjerkinn landskapsvernområde på ca. 49 km2 og nytt Snøheimvegen biotopvernområde på ca. 6,8 km2.

Begge vernealternativene innebærer mindre justeringer av grensa for Fokstugu landskapsvernområde.

Verneforslaget omfatter totalt ca. 180 km2, inkludert mindre arealer i eksisterende Fokstugu landskapsvernområde. Alt er på statlig grunn.

Verd å verne

Verd å verne

Dovrefjell har i mer enn 160 år hatt status som det mest artsrike fjellområdet i Nord-Europa. Artsrikdommen skyldes forekomster av kalkholdige bergarter, næringsrikt jordsmonn og stor variasjon i klima (les mer her).