Tilstand i vann og vassdrag

Glomma ved Opphus
Glomma ved Opphus Foto: Ola Gillund.
Oppdatert 05.10.2022

De fleste vassdragene i fylket har spor av utnyttelse for ulike formål. Tømmerfløting har hatt stor utbredelse, og rester av møller og sagbruk finnes ved svært mange vassdrag. En rekke vassdrag har vært og er utnyttet for kraftproduksjon. I siste halvdel av 1900-tallet ble mange vassdrag senket, kanalisert og forbygd, hovedsakelig av jordbrukshensyn.

I innlandsvassdrag blir vannforurensning ofte knyttet til overgjødsling eller eutrofiering. Det er prosesser som settes i gang når mengden næringssalter i vannøkosystemer øker, slik at det blir mer biologisk og organisk materiale i omløp.

Fra kildene for utslipp av næringssalter følger også ofte betydelige utslipp av bakterier og organisk stoff. Nedbryting av organisk stoff forbruker oksygen. En sterk økning i tilførselen av organisk materiale kan føre til oksygensvikt og fiskedød i vassdraget. Gjennom avløp fra blant annet husholdninger, industri og avfallsplasser kan vassdragene bli tilført tungmetaller og organiske miljøgifter.

I databasen Vann-Nett kan du finne informasjon om påvirkninger og tilstand for elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i Norge. De primære datakildene er lagret på Vannmiljø som har en tett integrasjon med Vann-nett.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.