Møte i rovviltnemnda 3.mai 2019

Neste møte i rovviltnemnda i region 3 blir fredag 3. mai 2019 kl.10.00 - 13.00, Statens Hus, Lillehammer.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.04.2019

Åpen post kl. 10.00 -10.15

 

Saksliste:

  9/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

10/19 Godkjenning av referat fra møte 12. mars 2019

11/19 Orienteringer - status registrering av freda rovvilt, status lisensfelling ulv, korrespondanse og FKT/økonomi,  møte med rovviltnemndsledere og KLD og MLD 2. mai

12/19 Status ekstraordinære uttak jerv og bestandsregistrering jerv

13/19 Kvoter for betinget skadefelling 1. juni 2019 – 15. februar 2020 

14/19 Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland – revisjonsarbeid, innkomne innspill til melding om oppstart og framdriftsplan.

15/19 Eventuelt

 

  Dato Fra Til Tema Til orientering Utført/ besvart Til oppfølging
1 14.3.19 Rovviltnemnda i region 3/leder Miljødirektoratet / Anders Braa Prioritert område for uttak av jerv - region 3     x
2 20.3.19 Klima- og miljø departementet Alle rovviltnemndene Invitasjon til møte med klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren 2. mai, Gardermoen     x
3 22.3.19 Nord-Fron kommune m.fl.  Rovviltnemnda i region 3 og FMIN Innspel frå Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommunar om endring i lisensfellingsperiode for ulv x    
4 26.3.19 Reovviltnemnda i region 2/ Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Adresseliste Vedtak om endring av vedtak om kvote for lisensfelling på ulv i region 2/Sør-Norge 2018/2019 - frå 2 til 4 ulv x    
5 27.3.19 KLD Adresseliste Orientering om forholdet mellom endret lisensfellingsperiode for ulv utenfor ulvesonen og vedtak om lisensfellingskvote for ulv 2018/2019 x    
6 27.3.19 KLD Rovviltnemnda Presisering til instruks 24. juni 2015 og rovviltforskriftens § 10 fjerde ledd i saker knyttet til rovvilt x    
7 24.6.15* KLD Adresseliste Instruks om tidsfrister i saker knyttet til rovvilt - enkelte presiseringer x    
8 10.4.19 KLD NOAH for dyrs rettigheter Avgjørelse av klage på endring av kvote for lisensfelling av jerv i region 3 for 2018/2019   x  
9 12.4.19 Sogn og fjordane bondelag Miljødirektoratet Uttak av grensejerv i region 1 og region 3  x    
10 12.4.19 FMIN Kommunene i Oppland og Hedmark Invitasjon til dialogmøte for kommunale skadefellingslag x    
        Revisjon av forvaltningsplan for rovviltregion 3 - Innspill      
1 25.3.19 Rovviltnemnda i region 3 Adresseliste Melding om oppstart - revisjon av forvaltningsplan for rovvilt region 3 - frist for innspill 25. april 2019   x  
2 24.4.19 NJFF-Oppland Rovviltnemnda i region 3 Innspill til melding om oppstart av revisjon av forvaltningsplan rovvilt region 3      
3 24.4.19 Beiteutvalget i Nordre Land / Nordre Land sau og geit Rovviltnemnda i region 3 Innspill til forvaltningsplan      
4 24.4.19 Oppland bonde og småbrukarlag, Oppland bondelag og OSG Rovviltnemnda i region 3 Melding om oppstart - revisjon av forvaltningsplan rovvilt region 3      
5 25.4.19 Nord-Fron kommune Rovviltnemnda i region 3 Innspel til melding om oppstart, revisjon av forvaltningsplan rovvilt region 3      
6 25.5.19 Midt- Gudbrandsdal landbrukskontor Rovviltnemnda i region 3 Innspel frå Sør-Fron og Ringebu kommunar på revisjon av forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland      
6a 25.4.19 Lesja/Dovre kommyne Rovviltnemnda i region 3 Innspill til forvaltningsplan      
7       Merknad - Skjåk, Lom og Vågå kommune har bedt om utsatt frist      

* Bakgrunn for brev av 27.3.19. 

Kontaktpersonar