Vårpengeurt

Status i fremmedartslista: PH - potensielt høy risiko

Negative effekter: Vårpengeurt er en art med stort invasjonspotensiale, men den har ingen kjent økologisk effekt. Selv om den opptrer i store mengder, visner den og virker ikke å gjøre skade i de naturtypene den finnes.

Utbredelse i Innlandet: Finnes i hele fylket, i større eller mindre konsentrasjoner.

Spredning: Arten ble først funnet i Norge i 1879, og har trolig kommet til Norge med såfrø fra Mellom-Europa. Den er vanlig i de fleste tørre og friske engtyper, i vegkanter og ellerst på sterkt endret fastmark av engtype. Spredning i dag skjer via dyrefôr, eller ved at frøene spres i forbindelse med slått av vegkanter o.l. eller med dyr.