Kvitsteinkløver

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten forekommer ofte på skrotemark, i veg- og åkerkanter, og på åpne grunnlendt kalkmark i lavlandet, og kan her fortrenge sårbare og truete arter. I tillegg fikserer arten nitrogen, og kan bidra til eutrofiering av naturlig nitrogenfattige naturtyper.

Utbredelse i Innlandet: Kvitsteinkløver er utbredt i lavlandet rundt Mjøsmyene, samt ooppover Gudbrandsdalen til Vinstra. I tillegg finnes en del forekomster mellom Elverum og Hamar, og det er også spredte forekomster av arten i Valdres og Østerdalen.

Spredning: Trolig har arten kommet til Norge med ballastvann og/eller grasfrø rundt første halvdel av 1800-tallet. Spredningskildene i dag er hovedsakelig flytting av jordmasser med frø, samt spredning med kjøretøy.