Kjempespringfrø

Kjempespringfrø
Kjempespringfrø Foto: Håkon Berg Sundet / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Fortrenger andre arter i fuktig skog og eng, langs bekker og elver. Arten kan danne tette bestander langs vassdrag og kan bidra til erosjon ved at det etableres lite undervegetasjon.

Utbredelse i Innlandet: Er nå regionalt vanlig i Gudbrandsdalen, rundt Mjøsa, i jordbruksbygdene og rø i fylket, men forekommer også spredt i dalstrøkene nordover. Arten er fremdeles i sterk spredning.

Spredning: Ble innført til Norge som hageplante, og spres ved at frøene slynges opptil 7 m ut fra morplanten. Frøene kan spres over store avstander via vannveger, eller ved at de følger med jordmasser. Avkappede plantedeler kan også slå rot, men har kort levetid.