Kjempebjørnekjeks og tromsøpalme

Kjempebjørnekjeks
Kjempebjørnekjeks Foto: Alexandra Abrahamson / Statsforvalteren i Innlandet.

Både kjempebjørnekjeks og tromsøpalme tilhører skjermplantefamilien, og kan være vanskelige å skille fra hverandre. De omtales derfor under ett i denne sammenhengen, selv om utbredelsen på landsbasis varierer noe mellom de to artene. 

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Artene kan etablere store og tett bestander som fortrenger stedegne arter i skogkanter, langs veger, i brakklagt eng, langs bekker og elver og i flommark. De skiller også ut stoffer som virker veksthemmende på planter i nærheten. Stengelen inneholder en plantesaft som i kombinasjon med sollys, kan gi forbrenningsskader på hud. 

Utbredelse i Innlandet: Kjempebjørnekjeks er først og fremst regstrert rundt sentrale jordbruksområder (Mjøsa, Toten, Gran) nær veg og bebyggelse. Det er også noen spredte funn eller i fylket, bl.a. ved Dokka, i Kongsvinger, Folldal og Tolga. Tromsøpalme har sammenfallende utbredelse i Innlandet, men med noen færre funn registrert.

Spredning: Artene ble innført til Norge som prydplanter, og kan produsere opptil 50 000 frø som spres med vind, vann og kjøretøy. Artene kan også spres med jordmasser som inneholder plantedeler.