Kanadagullris

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten danner ofte tette bestander som skygger ut og fortrenger stedegne arter svært effektivt. Den er vanlig i vegkanter og på skrotemark, men kan også invadere kalkrike semi-naturlige enger. Den trives godt i brakklagt eng og kan redusere restaureringspotensialet ved å fortrenge sårbare og konkurransesvake arter.

Utbredelse i Innlandet: Arten er først og fremst registrert i sørlige deler av fylket, men også oppover i dalstrøkene.

Spredning: Arten spres effektivt med vind, spesielt langs veg og jernbane. I tillegg er dumping av hageavfall og flytting av jordmasser viktige spredningsveger. Både jordstengel og stengelfragmenter er spiredyktige.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.