Hagelupin

Hagelupin før blomstring
Hagelupin før blomstring Foto: Alexandra Abrahamson / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Hagelupin er meget konkurransedyktig og fortrenger stedegen vegetasjon. Den bindre også nitrogen via bakteriefylte rotknoller, og øker dermed næringsinnholdet i jorda. Dette fører til at konkurransesvake arter fortrenges.

Utbredelse i Innlandet: Arten finnes langs veger og på skrotemark i hele fylket, og utgjør også i enkelte områder en betydelig trussel for artsmangfoldet i semi-naturlige enger og i flommarksmiljøer.

Spredning: Ble innført til Norge som hageplante, men har også blitt sådd langs veger og jernbaner, der trafikken har bidratt til å spre den videre. Den spres også lett ved forflytning av jordmasser. Dumping av hageavfall er en viktig kilde til spredning. Frøene kan trolig overleve mer enn 50 år i jorda.